gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014

Gelet op:

artikel 25 h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet;

besluit:

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

in het algemeen die economische activiteiten, die:

 • -
  rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking het algemeen belang te dienen en/of
 • -
  op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang best wordt gediend;

en verder in het bijzonder:

 • -
  Verhuur/Exploitatie van sportaccommodaties (accommodaties, velden en dergelijke);
 • -
  De gemeentelijke begraafplaatsen
 • -
  Verhuur/in gebruik geven van maatschappelijke vastgoed (incl. grond).

Steenbergen,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos

Aanwijzingsb esluit wet Markt en Overheid

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen heeft op 26 juni 2014 besloten een aantal activiteiten van de gemeente van algemeen belang te verklaren. Als gevolg daarvan is de wet Markt en Overheid niet van toepassing op deze activiteiten. Het besluit treedt in werking op 4 juli 2014 en ligt ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek en tegen betaling van de kosten (leges) een afschrift krijgen van genoemd besluit.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (Raad) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.