gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021

De burgemeester van steenbergen

Overwegende:

- dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 kan besluit tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

- dat uit de veiligheidsscan van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant blijkt dat in het weekend in de binnenstad op vrijdag- en zaterdagnacht regelmatig uitgaansgeweld en - overlast wordt ondervonden;

- dat uit het advies van politie blijkt dat het cameratoezicht van essentieel belang is voor politie bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het centrum van Steenbergen, en dan specifiek de Markt en omliggende aanlooproutes;

- dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde in het centrum, zoals de inzet van het Horecateam en de verbetering van de verlichting;

- dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit;

- dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

- dat overleg met de Officier van Justitie heeft plaatsgevonden.

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021

Artikel 1

1.

De volgende gebieden in de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Steenbergen 2021. Dit gebied omvat de volgende straten:

  • De Visserstraat I Markt
  • De Westdam I Oostdam I Markt
  • De Westdam
  • Blauwstraat I Grote Kerkstraat I Kaaistraat I Markt
  • Blauwstraat / Kleine Kerkstraat
  • Kaaistraat / Pompstraat

En de omliggende aanlooproutes

  • Doktersdreefje
  • Pompstraat
  • Kleine Kerkstraat
2.

De in lid 1 aangewezen gebieden zullen op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht van 22:00 tot 05:00 uur en gedurende evenementen zoals bedoeld in artikel 2:24 APV Steenbergen 2021, feestdagen, en indien nodig geacht in het kader van de openbare orde en veiligheid, live worden uitgelezen door de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.

3.

De politie eenheid Zeeland-West-Brabant bekijkt de beelden op andere dan de in lid 2 genoemde tijden indien er incidenten hebben plaatsgevonden, klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan.

4.

De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 2 januari 2027. Nadien wordt dit besluit geëvalueerd over noodzakelijkheid van inzet van cameratoezicht in het aangewezen gebied.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 2 september 2021
De burgemeester van Steenbergen
R.P. van den Belt

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.