gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Dinteloord 2022

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022 dinteloord

De burgemeester van steenbergen

Overwegende:

 • - dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 kan besluit tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • Het vorige besluit van 12 oktober 2022 wordt ingetrokken en wordt vervangen door dit aanwijzingsbesluit;
 • dat uit de veiligheidsscan van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant blijkt dat in aanloop naar de jaarwisseling signalen zijn dat er, net als voorgaande jaarwisseling, er onregelmatigheden gaan plaatsvinden en dat momenteel overlast wordt ondervonden als gevolg van het afsteken van vuurwerk;
 • dat uit het advies van politie blijkt dat het cameratoezicht van essentieel belang is voor politie bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de kern Dinteloord en dan specifiek de Van Heemskerckstraat, Raadhuisplein, Westvoorstraat, Molendijk en omliggende aanlooproutes;
 • dat uit het advies van het Openbaar Ministerie blijkt dat het inzetten van cameratoezicht proportioneel en subsidiair is;
 • dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde in het centrum, zoals de inzet van het extra toezichthouders en handhavers, interventie op jeugdgroepen en de verbetering van de verlichting;
 • dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit;
 • dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);
 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022 Dinteloord

Artikel 1

1.

De volgende gebieden in de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als gebied waar

cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Steenbergen 2022. Dit gebied omvat de volgende straten:

 • o
  Van Heemskerckstraat
 • o
  Raadhuisplein
 • o
  Molendijk/Westvoorstraat
  En de omliggende aanlooproutes
 • o
  Steenbergseweg
 • o
  Oostzijstraat
 • o
  Stoofdijk
 • o
  Havenweg
 • o
  Westvoorstraat
 • o
  Zuideinde
 • o
  De Barkas
 • o
  Oostgroeneweg
2.

De in lid 1 aangewezen gebieden zullen op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht van 22:00 tot 05:00 uur en gedurende evenementen zoals bedoeld in artikel 2:24 APV Steenbergen 2022, feestdagen, en indien nodig geacht in het kader van de openbare orde en veiligheid, live worden uitgelezen door de politie eenheid Zeeland- West-Brabant.

3.

De politie eenheid Zeeland-West-Brabant bekijkt de beelden op andere dan de in lid 2 genoemde tijden indien er incidenten hebben plaatsgevonden, klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan.

4.

De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 januari 2023. Nadien wordt dit besluit geëvalueerd over noodzakelijkheid van inzet van cameratoezicht in het aangewezen gebied.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022 Dinteloord

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 17 november 2022

De burgemeester van Steenbergen
R.P. van den Belt