gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit “Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

Overwegende dat het college het “Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016” heeft vastgesteld op 17 november 2015;

Overwegende dat het college een wijziging op dit aanwijzingsbesluit noodzakelijk acht;

Gelet op artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening

Besluit:

Vast te stellen de volgende wijziging op het “Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016”:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 lid 1 van het “Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016” wordt toegevoegd:

  • c.
    In Welberg:
    - een veld gelegen aan het Tussendoortje (naast de begraafplaats).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.

Steenbergen, 23 juni 2020
Het college voornoemd,
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De loco-secretaris, De burgemeester,
drs. H.C. de Korte, MCM R.P. van den Belt, MBA