Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek van de politie d.d. 27 februari 2019

Gelet op artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (hierna: “APV”)

Overwegende dat

 • -
  artikel 2:65 van de APV bepaalt dat het verboden is om in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken;
 • -
  de politie bij brief van 27 februari 2019 heeft gevraagd om aanwijzing van het centrum van Steenbergen als gebied als bedoeld in artikel 2:65 van de APV;
 • -
  de politie als motivering van dit verzoek aangeeft dat er gebedeld wordt bij de supermarkt aan het Floraplein 2 te Steenbergen, waarover inwoners van de gemeente Steenbergen hebben aangegeven richting de politie dat zij dit als vervelend en onveilig ervaren;
 • -
  de politie aangeeft dat het algemeen bekend is dat bedelaars zich niet vasthouden aan een bepaalde locatie en zich zullen verplaatsen binnen het centrum;
 • -
  het college in het verleden ook meldingen heeft ontvangen van bedelarij in andere kernen van de gemeente Steenbergen;
 • -
  de aanwijzing van een gebied waar het verbod op bedelarij geldt, bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Steenbergen;
 • -
  het college om bovengenoemde redenen de gehele gemeente aanwijst als gebied waarin het verbod op bedelarij geldt;

Besluiten:

ARTIKEL I

Als gebied waarin het verbod op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken wordt aangewezen: de gehele gemeente Steenbergen.

ARTIKEL II

1.

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2019.

2.

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij”.

Steenbergen, 18 juni 2019
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De loco secretaris, De loco burgemeester,
drs. H.C. de Korte W.L.C. Knop

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).

Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.