gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2016 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2016 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:48 lid 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -
  in artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat het college een gebied aan kan wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;
 • -
  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Ter uitvoering van het bepaalde in de artikel 2:33a, lid 1, en artikel 2:48, lid 1, van de APV is het op openbare plaatsen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk, bij zich te hebben.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.
  Het aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2016 treden in werking op de derde dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 2.7 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.
 • 2.
  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA