gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

Burgemeester van Steenbergen:

Overwegende dat het in het kader van het optimaal kunnen uitvoeren van artikel 2:24 tot en met 2:26 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verder te noemen: "APV") het noodzakelijk is om categorieën evenementen aan te wijzen op grond van artikel 2:24 lid 4 sub i APV;

Overwegende dat deze categorieën evenementen uitgezonderd zijn van de regeling voor vergunningvrije evenementen van artikel 2:24 lid 4 sub i APV;

Overwegende dat uitzondering van deze categorieën evenementen noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid en het welzijn van mens en dier te beschermen;

Gelet op artikel 2:25 lid 4 sub i van de APV;

Besluit:

I.

De volgende categorieën evenementen uit te zonderen van de vergunningvrije regeling van artikel 2:24 lid 4 APV en aan te wijzen als categorieën evenementen waarvoor een vergunningplicht bestaat:

 • 1.
  evenementen met dieren, waarbij de gezondheid van de dieren in het gevaar kan komen.
 • 2.
  snelheidswedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen op de openbare weg, waarbij uitsluitend of hoofdzakelijk de snelheid van het voertuig doorslaggevend is;
 • 3.
  erotische evenementen en evenementen met een seksistisch karakter;
 • 4.
  evenementen met een racistisch karakter;
 • 5.
  evenementen in natuurgebieden (zoals Natura-2000 gebieden);
 • 6.
  voetbalwedstrijden tussen twee betaalde voetbalclubs op het terrein van een amateurvoetbalclub;
 • 7.
  evenementen met monstertrucks of vergelijkbare grote voertuigen.

II.

dit besluit openbaar bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad en de inwerkingtreding te bepalen op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

III.

Gelijktijdig met inwerkingtreding van dit besluit wordt het “Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen”, vastgesteld op 20 februari 2018, ingetrokken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen.

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 8 december 2020.
Steenbergen,
de burgemeester van Steenbergen,
R.P. van den Belt MBA