gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit Verklaring onder Ede, artikel 2.8 wet BRP

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit Verklaring onder Ede, artikel 2.8 wet BRP

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het collegevoorstel d.d. 15 juli 2022;

overwegende dat het opmaken van een verklaring onder ede / belofte, ten behoeve van de inschrijving van inwoners in de basisregistratie van personen, dient te gebeuren ten overstaan van een daarvoor aangewezen ambtenaar;

gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Besluiten:

aan te wijzen tot ambtenaar, bevoegd tot het afnemen van de in artikel 2.8 lid 2 onder e van de Wet BRP bedoelde verklaring de medewerkers van het Team Servicecentrum, taakveld Burgerzaken in de functie van: backoffice medewerker Burgerzaken.

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2022.

Steenbergen, 26 juli 2022

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De locosecretaris, De locoburgemeester,
mr. N.M.H.C. Pot-Broos E.M.J. Prent