Officiele publicatie

Activiteitenbesluit; betreffende stellen van maatwerkvoorschrift

Burgemeester en Wethouders van Steenbergen maken bekend dat zij, gelet op het Activiteiten-besluit milieubeheer, hebben besloten tot opleggen van een maatwerkvoorschrift voor:

Adres

Rondom 210 Dinteloord,

Van Oers United B.V.

Omschrijving project

Maatwerkvoorschrift

regulering afvalwaterlozing

DDatum verzending

1921 november 2018

 

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd door de gemeente Steenbergen.

 

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door verzending van het besluit aan het bedrijf op 21 november 2018. Binnen zes weken na de dag van de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, postbus 75, 5000 AB Tilburg of digitaal naar info@omwb.nl. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

 

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.