gemeente Steenbergen | Afdeling Realisatie & Beheer

Officiele publicatie

Afdeling Realisatie & Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat het college tijdens het jaarlijkse overleg met dorpsraad Kruisland een voorstel voor een omleidingroute tijdens evenementen heeft ontvangen;

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat met de voorgestelde omleidingroute o.a. wordt beoogd de verkeersveiligheid tijdens evenementen te waarborgen;

  dat het advies van dorpsraad Kruisland en de politie zijn meegenomen in de uiteindelijke vaststelling van de omleidingroute;

  dat als gevolg hiervan, de volgende overwegingen dienen te worden gemaakt:

 • De omleidingroute vaststellen als vaste route tijdens evenementen in Kruisland;
 • De omleidingroute vaststellen met een onbeperkte geldigheid;
 • dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

  besluiten:

  • 1.
   De omleidingroute instellen tijdens evenementen middels het plaatsen van de reguliere omleidingborden, conform bijgevoegde tekening;
  • 2.
   De omleidingroute vaststellen met een onbeperkte geldigheid;
  • 3.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

  Steenbergen,

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

  Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vragen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank.

  Bijlage: Tekening