gemeente Steenbergen | Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019

Officiele publicatie

Wijziging Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022;

Gelet op:

de artikelen 10.23, eerste lid, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, eerste lid, van de Wet milieubeheer; rekening houdend met het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020, de Duurzaamheidsnota 2012-2020 en de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI);

Besluit:

vast te stellen de volgende wijziging in de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019:

Artikel I

Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 wordt gewijzigd als volgt:

• Artikel 23A wordt aan de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 toegevoegd:

Artikel 23A Wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet

Op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, wordt deze verordening gewijzigd als volgt:

 • a.
  in artikel 14, tweede lid, onder d, wordt “Waterwet” vervangen door “Omgevingswet”;
 • b.
  in artikel 16 vervallen: De aanduiding “1.” voor het eerste lid, en het tweede en derde lid;
 • c.
  in artikel 18 vervalt “en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer” en na het slot van het artikel wordt toegevoegd “Het verbod geldt niet als voor de opslag van afvalstoffen een omgevingsvergunning is afgegeven.”;
 • d.
  in artikel 19 wordt “anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken” vervangen door “anders dan door afgifte aan de houder van een omgevingsvergunning voor het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen”;
 • e.
  in artikel 21 wordt na “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” ingevoegd “of artikel 18.6 van de Omgevingswet”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel III Citeerbepaling

Deze wijziging wordt aangehaald als: “Wijziging Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2022.
Steenbergen, 24 februari 2022,
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA