Officiele publicatie

Afwijzing opleggen maatwerkvoorschriften Havenweg 35 te Dinteloord

Op 13 februari 2019 is bij ons een verzoek ingekomen tot het opnemen van maatwerkvoorschriften ten behoeve van het verhogen van de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau in de avondperiode in de representatieve bedrijfsituatie. Daarnaast is op 19 april 2019 het verzoek ingekomen tot het opnemen van maatwerkvoorschriften ten behoeve van het verhogen van de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau in de avondperiode in de incidentele bedrijfssituatie voor maximaal 12 maal per jaar. Beide verzoeken zijn ingediend namens de inrichting aan de Havenweg 35 te Dinteloord.

Besluit

Op 15 augustus 2019 hebben wij besloten tot het afwijzen van beide verzoeken.

Bezwaar

Tegen dit besluit om geen maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. U richt uw bezwaarschrift aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u binnen de bezwaartermijn de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Datum publicatie: 19 augustus 2019

Einde bezwaartermijn: 27 september 2019