gemeente Steenbergen | Algemene plaatselijke verordening 2020 Gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2020 Gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020

Gelet op:

artikel 149 Gemeentewet

besluit:

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt als volgt gewijzigd:

A

De officiële naam van de regeling wordt gewijzigd van ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2019’ in ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2020’.

B

In artikel 1:1 wordt ‘- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;’ vervangen door ‘- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;’.

C

In het opschrift van hoofdstuk 2 wordt na ‘Openbare orde’ ingevoegd ‘en veiligheid, volksgezondheid en milieu’.

D

In het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 1, wordt ‘Bestrijding’ vervangen door ‘Voorkomen of bestrijden’.

E

Artikel 2:1 lid 1 komt te luiden:

1. Het is verboden op een openbare plaats:

a. op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen, te vechten, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen, door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden,

b. iemand uit te jouwen of met aanstootgevende taal of op andere wijze lastig te vallen.

F

In artikel 2:1, derde lid, wordt ‘te bevinden’ vervangen door ‘zich te bevinden’ en wordt ‘het bevoegd bestuursorgaan’ vervangen door ‘het bevoegde bestuursorgaan’.

G

Artikel 2:3, eerste lid, wordt ’48 uren’ vervangen door ’72 uren’.

H

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 2, vervalt.

I

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 3, vervalt.

J

In het opschrift van artikel 2:6 wordt ‘Beperking van verspreiden’ vervangen door ‘Verspreiden’.

K

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt.

L

Artikel 2:9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van artikel 2:9 komt te luiden:

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

M

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 5, komt te luiden:

Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

N

In het opschrift van artikel 2:10 wordt ‘weg’ vervangen door ‘openbare plaatsen’.

O

In artikel 2:11, vierde lid, wordt na ‘het Wetboek van Strafrecht,’ ingevoegd ‘de Wegenwet,’.

P

In het opschrift van artikel 2:12 wordt de komma vervangen door ‘of’.

Q

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 6, vervalt.

R

Hoofdstuk 2, afdeling 7, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 3.

S

In artikel 2:24, vierde lid, wordt ‘eendaags’ verwijderd en komt sub a te luiden:

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan in totaal 250 personen; verspreid over het evenement;

T

In artikel 2:25 lid 2 komen de woorden “nieuw of gewijzigd” te vervallen.

U

In artikel 2:25 lid 5 wordt de verwijzing naar lid 2 vervangen door een verwijzing naar lid 4.

V

In artikel 2:25a wordt na ‘vergunningvoorschriften’ toegevoegd: ‘en de nadere regels evenementen’.

W

Hoofdstuk 2, afdeling 8, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 4.

X

In artikel 2:27, eerste lid, wordt na ‘café,’ ingevoegd ‘waterpijpcafé,’.

Y

In artikel 2:28b wordt ‘1.’ toegevoegd na de titel en wordt een sub 2 toegevoegd:

2. De burgemeester kan in afwijking van lid 1 bepalen dat een exploitatievergunning niet van rechtswege vervalt dan wel op andere gronden vervalt.

Z

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 8A, komt te luiden:

Afdeling 5. Regulering paracommerciele rechtspersonen en overige aangelegenheden uit Drank- en Horecawet

AA

Hoofdstuk 2, afdeling 9, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 6.

AB

Hoofdstuk 2, afdeling 10, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 7.

AC

Hoofdstuk 2, afdeling 10A, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 7A.

AD

Hoofdstuk 2, afdeling 10B, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 7B.

AE

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 11, komt te luiden:

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

AF

Er wordt een nieuw artikel 2:48a toegevoegd, dat komt te luiden:

Artikel 2:48a Gebruik en verkoop van lachgas

1. Het is verboden op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen lachgas te inhaleren uit een ballon of enig ander hulpmiddel, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen lachgas al dan niet tegen betaling aan te bieden.

AG

In artikel 2:57 vervalt lid 1 sub c en wordt ‘voorzover’ in lid 3 vervangen door ‘voor zover’.

AH

In artikel 2:58 wordt in het eerste lid na ‘1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is’ toegevoegd: ‘, binnen de bebouwde kom,’.

AI

Artikel 2:59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

2. Het derde lid, aanhef, komt te luiden:

3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

AJ

In het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 12, vervalt ‘Bepalingen ter’.

AK

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 13, komt te luiden:

Afdeling 10. Consumentenvuurwerk

AL

Hoofdstuk 2, afdeling 14, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 11.

AM

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 15, komt te luiden:

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

AN

In artikel 2:75 vervalt ‘van de Algemene plaatselijke verordening’.

AO

In artikel 2:79, eerste lid, vervalt de komma na ‘gebruikt’.

AP

In artikel 3:7, eerste lid, onder i, sub 1̊, wordt ‘van de Algemene plaatselijke verordening 2016’ vervangen door ‘van deze verordening’.

AQ

Het opschrift van hoofdstuk 4, afdeling 1, komt te luiden:

Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

AR

In artikel 4:5b, vijfde lid, wordt ‘het Bouwbesluit’ vervangen door ‘het Bouwbesluit 2012’.

AS

In artikel 4:6, derde lid, wordt ‘het Bouwbesluit’ vervangen door ‘het Bouwbesluit 2012’.

AT

In het opschrift van artikel 4:13 wordt ‘enz.’ vervangen door ‘en dergelijke’.

AU

In het opschrift van hoofdstuk 5 wordt ‘der’ vervangen door ‘van de’.

AV

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 1, wordt na ‘Parkeerexcessen’ ingevoegd ‘en stopverbod’.

AW

Artikel 5:10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na ‘Parkeren’ ingevoegd ‘of laten stilstaan van voertuigen’.

2. In het eerste lid wordt na ‘te parkeren’ ingevoegd ‘of te laten stilstaan’.

AX

In artikel 5:13, derde lid, onder b, vervalt ‘voor het betreffende kalenderjaar’ en wordt ‘voorwaarden’ vervangen door ‘voorschriften’.

AY

In artikel 5:15, vierde lid, onder a, wordt ‘de Wegenverkeerswet’ vervangen door ‘de Wegenverkeerswet 1994’.

AZ

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 6, wordt na ‘Openbaar water’ ingevoegd ‘en waterstaatswerken’.

BA

In artikel 5:25, tweede lid, onder a, en vierde lid, wordt ‘het aanzien van de gemeente’ vervangen door ‘het uiterlijk aanzien van de gemeente’.

BB

In artikel 5:32, derde lid, wordt ‘de Wet milieubeheer’ vervangen door ‘de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet’.

BC

Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 8, komt te luiden:

Afdeling 8. Vuurverbod

BD

Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 9, komt te luiden:

Afdeling 9. Asverstrooiing

BE

In de toelichting wordt de volgende alinea toegevoegd bij het betreffende artikel:

Artikel 2:1

Voorts is het verbod van toepassing op het uitjouwen of op andere wijze lastig vallen van personen. Artikel 266 WvStr stelt het beledigen van personen strafbaar maar niet het uitjouwen of uitschelden van personen. Toch kunnen deze uitingen worden beschouwd als een verstoring van de openbare orde en zijn om die reden ongewenst.

BF

In de toelichting wordt de volgende alinea toegevoegd:

2:48a

Vanwege het uitblijven van landelijke wetgeving omtrent het gebruik van lachgas (distikstofmonoxide) en om gevaren en overlast als gevolg van het gebruik van hiervan tegen te kunnen gaan, is een totaalverbod op het gebruik van lachgas in de gehele gemeente opgenomen.

In het tweede lid is een verbod opgenomen voor door het college aanwezen gebieden. Net als bij alcohol gaat het bij lachgas om een op zichzelf legaal te verkopen product. Een verbod op de verkoop kan daarom alleen worden ingesteld wanneer dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. Dit aanwijzingsbesluit zal worden gebaseerd op een bestuurlijke rapportage van de politie, waarin naar voren moet komen dat er in het betreffende gebied gedurende een langere periode sprake is van incidenten waarbij de openbare orde is verstoord als gevolg van de verkoop van lachgas. Op deze manier ontstaat er evenredigheid tussen middel en doel (artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht).

BG

In de toelichting van artikel 2:73 wordt ’31 december 10.00 uur’ gewijzigd in ’31 december 18.00 uur’.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2020.
Steenbergen, 2 april 2020
De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter
drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA