gemeente Steenbergen | Algemene plaatselijke verordening 2022

Officiele publicatie

Algemene plaatselijke verordening 2022

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022

Gelet op:

artikel 149 Gemeentewet

Besluit:

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt als volgt gewijzigd:

A.

De naam van de regeling wordt gewijzigd van ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2021’ naar ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2022’.

B.

In artikel 2:3, eerste lid, wordt de tekstpassage ‘en telefonisch kennis aan de politie via 0900-8844’ aan het einde van de zin toegevoegd.

C

In de artikelen 2:24, eerste lid, onder d, 2:28, zevende lid, 2:28a, eerste lid, sub d, de titel van Afdeling 5, 2:34a, 2:48, tweede lid, 3:7 eerste lid, onder h, onderdeel 1 en in de toelichting op de Algemene plaatselijke verordening de titel van de toelichting, de toelichting onder ‘artikel 2:27 Begripsbepalingen’, ‘2:28’, ‘2:34b’, ‘Artikel 2:40i, vierde en vijfde lid’ worden de woorden ‘Drank- en Horecawet’ en ‘Drank en Horecawet’ vervangen door het woord ‘Alcoholwet’.

D.

De toelichting op de Algemene plaatselijke verordening onder ‘2:28’ wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Het woord ‘terminologieen’ wordt vervangen door ‘terminologieën’;
 • 2.
  De tekst ‘en het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999’ wordt verwijderd.

E.

In de toelichting op de Algemene plaatselijke verordening wordt onder ‘Afdeling 7A (artikel 2:40a t/m 2:40hh, Regeling APV’ het woord ‘drank- en horecavergunning’ vervangen door het woord ‘alcoholvergunning’.

F.

De artikelen 2:26, tweede en derde lid, en 2:50b worden verwijderd.

G.

In artikel 2:64, derde en vierde lid, wordt het woord ‘, bedoeld’ toegevoegd na ‘het verbod’ en voor ‘in het eerste lid’.

H.

Artikel 2:73a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Het tweede lid komt te luiden:
  2. Het is verboden om gebruik te maken van een knalhamer, klaphamer of knalijzer, waarbij door middel van een poeder (zoals een mengsel van zwavel en kaliumchloraat, kaliumnitraat of kaliumcarbonaat) een knal of ontploffing wordt veroorzaakt.
 • 2.
  Het derde lid komt te luiden:
  3. Het college kan een ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid in de periode van 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.
 • 3.
  Het vierde lid komt te luiden:
  4. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

I.

In artikel 2:74 wordt de zinsnede ‘zich op een openbare plaats op te houden’ vervangen door ‘op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer rond te rijden,’.

J.

In artikel 2:79, eerste lid, wordt de zinsnede ‘aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven’ verwijderd.

K.

Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In de aanhef van het eerste lid wordt ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt een vergunning’ vervangen door ‘Een vergunning wordt’.
 • 2.
  In de aanhef van het tweede lid wordt na de woorden ‘onder g’ de woorden ‘en h’ toegevoegd.
 • 3.
  In het tweede lid, sub b, wordt het woord ‘vrijwillige’ verwijderd.
 • 4.
  In het tweede lid, sub b, wordt ‘derde lid, onder a’ vervangen door ‘tweede lid’.

l.

De toelichting op de Algemene plaatselijke verordening, onder het kopje ‘Algemeen’, komt als volgt te luiden:

 • 1.
  Periodiek wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geactualiseerd in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijkervaringen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) herziet elk jaar haar model-APV.
  In regionaal verband is in 2012 een regionaal model van de APV tot stand gekomen, gebaseerd op het model van de VNG en aangepast naar de regionale behoeften. Gezien de ontwikkelingen en de wijziging van het model door de VNG, wordt in regionaal verband jaarlijks een regionaal model-APV vastgesteld. Dit regionale model is het uitgangspunt van de APV van de gemeente Steenbergen. Op deze manier kan worden bereikt dat op regionaal niveau de uniformiteit en kwaliteit van deze regelgeving zo veel mogelijk wordt geborgd. Er zijn een aantal artikelen toegesneden op de eigen, lokale situatie in de gemeente Steenbergen.

Artikel II

1.

Artikel I van dit besluit treedt in werking op 1 juni 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 mei 2022.
Steenbergen, 19 mei 2022,
De raad voornoemd,
de plaatsvervangend griffier,
I. Wester, MSc
de voorzitter,
R.P. van den Belt, MBA