gemeente Steenbergen | Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

Officiele publicatie

Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023

Gelet op:

Artikel 149 van de Gemeentewet

Besluit:

Artikel I

De Algemene subsidieverordening Steenbergen 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In de titel wordt ‘Begripsomschrijvingen’ vervangen door: ‘Definities’.
 • 2.
  Onderdeel e wordt in zijn geheel vervangen door:
  De-minimissteun: steun die wordt verstrekt op basis van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352/1); Verordening (EU) nr. 2019/316 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 51 I/1); Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU L 190/45), of Verordening (EU) 2018/1923 van de Commissie van 7 december 2018 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (PbEU L 313/2).
 • 3.
  In onderdeel g na ‘vastgesteld’ het volgende toegevoegd:
  , waaronder de Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1); de Landbouw vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 193/1); en de Visserij vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 369/37).
 • 4.
  In onderdeel n wordt aan de definitie toegevoegd: (PbEU C 326/47).
 • 5.
  Onderdeel o wordt geschrapt.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Aan onderdeel l wordt ‘;’ toegevoegd en na onderdeel l wordt onderdeel m ingevoegd, luidende: ‘duurzaamheid’;
 • 2.
  In het tweede lid wordt ‘waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Awb (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is)’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In de eerste zin wordt ‘stelt’ vervangen door ‘kan’ en wordt ‘vast’ vervangen door ‘vaststellen’ en vervalt ‘hierna te noemen:’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Het opschrift komt te luiden: Artikel 4. Staatssteunregels.
 • 2.
  In het tweede lid wordt ‘toepasselijke’ vervangen door ‘desbetreffende’.
 • 3.
  In het vierde lid wordt na ‘kosten’ ingevoegd ‘voor vergoeding’ en wordt ‘toepasselijke’ vervangen door ‘desbetreffende’.
 • 4.
  Het vijfde lid wordt in zijn geheel vervangen door : 5. Bij subsidies waarop een Europees steunkader of de-minimissteun van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader of de desbetreffende de-minimissteun.

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In het derde lid, onder a, wordt ‘het wordt vastgesteld’ vervangen door ‘het plafond wordt vastgesteld’ en wordt ‘of’ vervangen door ‘en’.
 • 2.
  Aan het vierde wordt toegevoegd: ‘en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In het tweede lid, onder d, wordt in sub 2° ‘de de-minimisverordening’ vervangen door ‘de verordening met betrekking tot de-minimissteun’.
 • 2.
  Het derde lid komt te luiden:
  • 3.
   Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In het eerste lid, aanhef, onder a wordt de punt komma vervangen door ‘, of’ en onder b, wordt na ‘de steun’ ingevoegd ‘van Nederland’.
 • 2.
  Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid, ‘het vorige lid’ wordt vervangen door ‘de vorige leden’, onderdeel c komt te vervallen en de onderdelen d tot en met l worden geletterd tot c tot en met k.
 • 3.
  Het tweede lid komt als volgt te luiden:
  • 2.
   Onverminderd het vorige lid weigert het college de subsidie in ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:
  • a.
   subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of
  • b.
   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

H

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Het tweede en derde lid vervallen.

I

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In het eerste lid wordt twee maal de tekst ‘niet of niet geheel’ vervangen door ‘niet, niet tijdig of niet geheel’ en wordt na ‘onverwijld” ingevoegd ‘schriftelijk’.
 • 2.
  In het tweede lid, aanhef, wordt ‘dat aan’ vervangen door ‘dat de subsidieontvanger’ en wordt ‘zullen kunnen worden nagekomen’ vervangen door ‘zal kunnen nakomen’.
 • 3.

J

Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 15a ingevoegd:

Artikel 15a. Egalisatiereserve

 • 1.
  Bij verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger van een per kalender- of boekjaar verstrekte subsidie die meer dan € 50.000 bedraagt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72, eerste lid, van de Awb vormt.
 • 2.
  De ontvanger van een andere subsidie dan bedoeld in het eerste lid kan het college verzoeken een egalisatiereserve te mogen vormen. In dat geval is artikel 4:72 van de Awb van overeenkomstige toepassing.

K

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd.

 • 1.
  De titel komt als volgt te luiden: ‘Artikel 16. Wijze van verstrekken en eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000.
 • 2.
  Het tweede lid komt als volgt te luiden:
  Als bij verleningsbeschikking de subsidieaanvrager wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, vindt de vaststelling plaats binnen twaalf weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.
 • 3.
  In het derde lid vervalt ’aanstonds’.

L

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd.

 • 1.
  In het eerste lid wordt ‘doch’ vervangen door ‘en’.
 • 2.
  In het tweede lid wordt na ‘verricht’ toegevoegd ‘en aan de verplichtingen is voldaan’.
 • 3.
  In het tweede lid wordt na ‘verricht’ toegevoegd ‘en aan de verplichtingen is voldaan’.

M

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd.

In het tweede lid onder a wordt na ‘verricht’ toegevoegd ‘en aan de verplichtingen is voldaan’.

N

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd.

 • 1.
  Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid en ‘het vorige lid’ wordt vervangen door ‘de vorige leden.
 • 2.
  Het tweede lid komt als volgt te luiden:
  • 2.
   In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door het college van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Steenbergen, 4 juli 2023,
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA