Officiele publicatie

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente |Steenbergen 2014

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 13 november 2014

Gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

Mede gelet op de raadsbesluiten d.d. 28 februari 2013 tot het instellen van een werkgeverscommissie en d.d. 27 november 2014, tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie onder intrekking van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

Voorts gelet op artikel 4 van de Verordening werkgeverscommissie Steenbergen 2014;

b e s l u i t :

met ingang van 1 januari 2014 vast te stellen de navolgende arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffie:

Artikel 1

De gemeentelijke CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 zoals die geldt per 1 januari 2014 (bijgewerkt t/m 86e wijziging) vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

De navolgende lokale rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel zoals die gelden per 1 juli 2014 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

 • -
  Regeling ambtseed/-belofte Gemeente Steenbergen 2006;
 • -
  Regeling Bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002;
 • -
  Bezoldigingsverordening 2001 gemeente Steenbergen (t/m 2e wijziging);
 • -
  Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden;
 • -
  Fietsregeling gemeente Steenbergen 2002 (t/m 2e wijziging);
 • -
  Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Steenbergen (systeem HR21);
 • -
  Conversietabel HR21 gemeente Steenbergen;
 • -
  Functieboek gemeente Steenbergen 2013 (t/m 1e wijziging);
 • -
  Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum;
 • -
  Inconveniëntenregeling 2012 (t/m 2e wijziging);
 • -
  Regeling jaargesprekken gemeente Steenbergen 2009;
 • -
  Verordening klachtrecht;
 • -
  Regeling klokkenluiders gemeente Steenbergen 2002 (t/m 1e wijziging);
 • -
  Regeling maaltijdvergoeding bij avonddiensten en/of overwerk 2014;
 • -
  Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen;
 • -
  Opleidingsplan gemeente Steenbergen 2003 (t/m 2e wijziging);
 • -
  Privacyreglement email- en internetgebruik;
 • -
  Regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen;
 • -
  Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006;
 • -
  Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009 (t/m 1e wijziging);
 • -
  Sociaal Statuut gemeente Steenbergen 2001 (t/m 1e wijziging);
 • -
  Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997 (t/m 1e wijziging);
 • -
  Regeling maximum aantal over te hevelen vrij opneembare verlofdagen;
  - Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014;
 • -
  Ziekteverzuimprotocol gemeente Steenbergen.

Artikel 3

Waar in de regelingen als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van dit besluit gesproken wordt over “het college” of “(het college van) burgemeester en wethouders” dient in plaats daarvan te worden gelezen “de gemeenteraad”.

Artikel 4

Voor de toepassing van de Regeling ambtseed/-belofte Gemeente Steenbergen 2006 dient artikel 4 te worden gelezen als volgt: “de eed/belofte wordt door de griffier afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de werkgeverscommissie en door de medewerkers van de griffie ten overstaan van de griffier”.

Artikel 5

1.

Voor de toepassing van de artikelen 2 en 8 van de Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Steenbergen dient als bestuurder te worden aangemerkt de werkgeverscommissie.

De geselecteerde normbeschrijvingen voor de griffiemedewerkers worden door de werkgeverscommissie besproken met de griffier.

2.

Voor de toepassing van artikel 5 van de Procedureregeling functiebeschrijving en-waardering gemeente Steenbergen adviseert de werkgeverscommissie over de indeling van de functies in norm- en/of lokale functiebeschrijvingen alsmede over de eventueel ingediende zienswijzen.

Het advies over een zienswijze van de griffier wordt uitgebracht in samenspraak met de externe deskundige en/of gecertificeerde gebruiker.

Het advies over een zienswijze betreffende de medewerkers van de griffie wordt uitgebracht na overleg met de griffier en in samenspraak met de externe deskundige en/of gecertificeerde gebruiker.

3.

Voor de toepassing van artikel 7 van de Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Steenbergen geldt dat de nieuwe of gewijzigde taken zijn opgedragen door of namens de werkgeverscommissie.

De werkgeverscommissie adviseert omtrent de heroverweging van de indeling in de functiebeschrijving in samenspraak met de externe deskundige en/of gecertificeerde gebruiker waarbij ten aanzien van de griffiemedewerkers tevens overleg wordt gepleegd met de griffier.

Artikel 6

Voor de toepassing van de Regeling jaargesprekken gemeente Steenbergen 2009 worden de gesprekken gevoerd:

 • -
  met de griffier door de werkgeverscommissie;
 • -
  met de medewerkers van de griffie door de griffier.

Artikel 7

Voor de toepassing van de Verordening Klachtrecht dient als onderzoeker als bedoeld in artikel 2.4 te worden aangemerkt: de voorzitter van de werkgeverscommissie indien het een gedraging betreft van de griffier danwel de griffier indien het een gedraging betreft van een medewerker van de griffie.

Artikel 8

Voor de toepassing van de Regeling klokkenluiders gemeente Steenbergen 2002 dient als leidinggevende te worden aangemerkt: de voorzitter van de werkgeverscommissie ten aanzien van de griffier danwel de griffier ten aanzien van de medewerkers van de griffie.

Artikel 9

Voor de toepassing van het Ziekteverzuimprotocol gemeente Steenbergen dient als leidinggevende te worden aangemerkt: de voorzitter van de werkgeverscommissie ten aanzien van de griffier danwel de griffier ten aanzien van de medewerkers van de griffie.

Artikel 10

De voor het gemeentepersoneel afgesloten collectieve ongevallenverzekering en collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren is van overeenkomstige toepassing op de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014”.

Artikel 12

 • 1.
  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.
 • 2.
  Het besluit van 20 december 2007 (bekendgemaakt op 20 februari 2008) tot het met ingang van 1 januari 2007 van overeenkomstige toepassing verklaren van de gemeentelijke rechtspositie en de toekomstige wijzigingen daarin op de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 november 2014

de griffier, de voorzitter,

drs. E.P.M. van der Meer. J.A.M. Vos.