Officiele publicatie

Beheersverordening Bedrijventerrein Reinierpolder, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2013 de Beheersverordening Bedrijventerrein Reinierpolder heeft vastgesteld (NL.IMRO.0851.sbgBVreinpldr12-v001)

De beheersverordening betreft het gebied van de huidige bedrijventerreinen Reinierpolder I en II, inclusief de aangrenzende woningen gelegen aan de Zeelandweg-Oost te Steenbergen.

De hoofddoelstelling van de beheersverordening is het bieden van een actueel planologisch kader voor de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II en de aangrenzende woningen aan de Zeelandweg-Oost, waarbij de bestaande situatie wordt vastgelegd. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen of nauwelijks nieuwe ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen Reinierpolder I en Reinierpolder II. De verordening bestaat uit een verbeelding (de kaart), regels en een toelichting

Tegen de vaststelling van de verordening staat geen bezwaar of beroepsmogelijkheid open.

De beheersverordening vervangt de bestaande bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II.

Voornoemde verordening ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Steenbergen aan Buiten de Veste 1, kunt u raadplegen op de website van de gemeente en op ruimtelijke plannen.nl.

Steenbergen,

27 juni 2013
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
M. Meulblok,
Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling