gemeente Steenbergen | Bekendmaking: gewijzigde vaststelling van het ‘Paraplubestemmingsplan 2021’

Officiele publicatie

Bekendmaking: gewijzigde vaststelling van het ‘Paraplubestemmingsplan 2021’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 het ‘Paraplubestemmingsplan 2021’ (NL.IMRO.0851.sbgpBPparaplu2021-v001) gewijzigd heeft vastgesteld, waarmee het begrip ‘huishouden’, de staten van horeca-en bedrijfsactiviteiten, parkeerregels en algemene afwijkingsregels uniform zijn geregeld;
  • dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp paraplubestemmingsplan het volgende zijn: ter correctie is in de regels een plangebied toegevoegd, die in het ontwerp wel is opgenomen en verder zijn voor het stedelijk gebied de afwijkingsregels voor ‘recreatieve voorzieningen’ verbreed naar afwijkingsregels voor ‘ander gebruik van gronden en bouwwerken’;
  • dat het paraplubestemmingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift dient te zijn voorzien van naam, adres, handtekening en datum. Daarnaast moet worden vermeld tegen welk bestemmingsplan het beroep is gericht en wat de gronden van het beroep zijn.

Steenbergen,

7 juli 2021 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening