gemeente Steenbergen | Bekendmaking: Omgevingsvergunning ‘Oostdam-Grote Kerkstraat’

Officiele publicatie

Bekendmaking: Omgevingsvergunning ‘Oostdam-Grote Kerkstraat’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat de omgevingsvergunning (NL.IMRO.0851.sbgPBoostdamgkstr-v001) is verleend zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, waarmee op de percelen met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie W, nummers 1338, 2245, 2246, 3503, het bouwplan voor 13 appartementen, conform artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is vergund.
  • dat de ontwerp-omgevingsvergunning (NL.IMRO.0851.sbgPBoostdamgkstr-o001) vanaf 4 augustus 2022 gedurende 6 weken openbaar ter inzage heeft gelegen en dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om zienswijzen in te dienen. Wij hebben geconstateerd dat er géén zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ontvangen.
  • dat de verleende omgevingsvergunning raadpleegbaar is:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Op deze omgevingsvergunning is de Crisis- en Herstelwet van toepassing, hetgeen betekent dat de beroepsgronden meteen in het beroepschrift moeten zijn opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden worden aangevoerd. In het beroepschrift dient u te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Steenbergen,

12 oktober 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening