Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainer in De Darink te Kruisland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft bij vergadering van 18 juni 2019 het ontwerp-plaatsingsplan voor de ondergrondse restafvalcontainer in De Darink in Kruisland vastgesteld.

De situatietekening van het ontwerp-plaatsingsplan kan vanaf 24 juni 2019 gedurende zes weken ingezien worden op het gemeentehuis (Buiten de Veste 1, Steenbergen).

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen wanneer zij het niet eens zijn met de beoogde locatie voor de ondergrondse container. De inspraakprocedure loopt van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019.

De zienswijze kan schriftelijk of per mail worden ingediend.

Per mail naar: info@gemeente-steenbergen.nl

Per post naar: Gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse container De Darink Kruisland’.

In de zienswijze dient aangegeven te worden:

  • Naam en adresgegevens
  • E-mailadres (eventueel)
  • Telefoonnummer
  • Een beschrijving van de zienswijze

 

Het zienswijzeformulier dat eventueel gebruikt kan worden is als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Steenbergen,

18 juni 2019
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De loco secretaris, De loco burgemeester,
drs. H.C. de Korte W.L.C. Knop