Officiele publicatie

Bekendmaking aanwijzing toezichthouder Gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot aanwijzing van een persoon als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar d.d. 15 augustus 2017

Overwegende dat er diverse controles op Park aan het Veer dienen te worden gehouden om aan te tonen of personen daar rechtmatig conform de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan verblijven.

Gelet op het bepaalde in:

 • -
  Artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  Artikelen 5.10 tot en met 5.13 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluiten:

 • 1.
  De navolgende persoon aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder: R. Corba, geboren op 28 mei 1956 te Almelo.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 22 augustus 2017

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA