gemeente Steenbergen | Bekendmaking AANWIJZING TOEZICHTHOUDER gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking AANWIJZING TOEZICHTHOUDER gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegende, dat het voor de goede uitvoering van de genoemde taken en werkzaamheden gewenst is dat mevrouw Chayenne van de Water, ambtenaar van de gemeente Steenbergen en aangesteld bij de afdeling Beleid, wordt aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 ev Algemene wet bestuursrecht.

Gelet op de artikelen van de Wet milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), Algemene Plaatselijke Verordening, Wet ruimtelijke ordening, Erfgoedwet, Wet basisregistratie personen, Drank- en horecawet, Woningwet, Crisis- en herstelwet, Leegstandswet, wet op de kansspelen, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en Huisvestingswet, voor zover de gemeente bevoegd gezag is.

b e s l u i t e n :

 • 1.
  Mevrouw C.M.J. Van de Water, geboren 11 december 1986 te Bergen op Zoom, aan te wijzen tot toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de navolgende wetten bepaalde:
 • a.
  de Wet milieubeheer,
 • b.
  Algemene wet bestuursrecht,
 • c.
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
 • d.
  Algemene Plaatselijke Verordening,
 • e.
  Wet ruimtelijke ordening,
 • f.
  Erfgoedwet,
 • g.
  Woningwet,
 • h.
  Wet basisregistratie personen,
 • i.
  Drank- en horecawet,
 • j.
  Crisis- en herstelwet,
 • k.
  Leegstandswet,
 • l.
  Wet op de kansspelen,
 • m.
  Wet geluidhinder,
 • n.
  Wet bodembescherming
 • o.
  Huisvestingswet.

Het vorenstaande voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de naleving van voormelde wettelijke regelingen;

 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 28 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA