gemeente Steenbergen | Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot aanwijzing van personen als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar d.d. 5 juli 2016

Overwegende dat er diverse controles op Park aan het Veer dienen te worden gehouden om aan te tonen of personen daar rechtmatig conform de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan verblijven.

Gelet op het bepaalde in:

 • -
  Artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  Artikelen 5.10 tot en met 5.13 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluiten:

 • 1.
  De navolgende personen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder:
  • a.
   F.G.M. Theunissen, geboren op 22 november 1951 te Nijmegen;
  • b.
   J. Timmer, geboren op 2 januari 1950 te Utrecht;
  • c.
   F.U. Kraak, geboren op 30 december 1954 te Arnhem.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 5 juli 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locosecretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt, MBA