gemeente Steenbergen | Bekendmaking Definitief Locatieplan ondergrondse containers gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking definitief locatieplan ondergrondse containers gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft bij vergadering van 20 juni 2023 het definitieve locatieplan ondergrondse containers vastgesteld. In het plan worden de locaties aangewezen waar de ondergrondse containers binnen de gemeente Steenbergen worden geplaatst. Het college heeft besloten dit besluit in werking te laten treden op 28 juni 2023.

Dit plan kan vanaf 29 juni 2023 gedurende zes weken ingezien worden op het gemeentehuis (Buiten de Veste 1, Steenbergen).

Tegen het plan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). De termijn van beroep loopt van 29 juni tot en met 9 augustus 2023. Beroep kan worden ingesteld als:

 • belanghebbenden een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp plan;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend;
 • belanghebbenden niet eens zijn met veranderingen in het definitieve plaatsingsplan ten opzichte van het ontwerp plan.

Definitief Locatieplan te (ver)plaatsen ondergrondse containers

Gemeente Steenbergen

Inhoudsopgave

Locatie

Straat

Kern

Aansluitingen

Fractie

Max. loopafstand

Pagina

1

Simonshaven

Steenbergen

174

PMD, OPK en rest

270 meter

4

2

Olmentuin

Steenbergen

36

Rest

500 meter

5

3

Noorddonk

Steenbergen

n.v.t.

PMD, textiel, glas (2)

n.v.t.

6

4

Waterlinie

Steenbergen

100

Rest (verplaatsing)

200 meter

7

5

Redoute

Steenbergen

n.v.t

PMD en OPK

n.v.t.

8

6

Waterlinie

Steenbergen

volgt

Rest

Volgt

9

7

Oost-Groeneweg

Steenbergen

167

Rest (verplaatsing)

onveranderd

10

8

Hogendijk

Nieuw-Vossemeer

145

Rest (verplaatsing)

200 meter

11

9

Westvoorstraat

Dinteloord

24

Rest

80 meter

12

Legenda

Containernummer:

1 (1261)

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Simonshaven

Korte locatieomschrijving:

Noodzakelijke verplaatsing van bestaande containers in verband met bouwwerkzaamheden in de Berenstraat. Op de beoogde nieuwe locatie hebben reeds tijdelijke bovengrondse voorzieningen gestaan (zie locatiefoto).

Bedoeld voor:

Kaaistraat 2-66 en 12-69, De werken 2, Van Gaverenlaan 39-45, Tienenbolwerk 2-6, Zuidwal 1-83, Lieve Vrouwenpoort 3, Nicolaas Peckstraat 41, 43 en 53, Geert Vinckestraat 1 en 4, Simonshaven 1, 3, 10, 11 en 12, Rongelstraat 1-25, Berenstraat 1-39 en 2-50, Pompstraat 4, 8, 8a t/m 8c, Klaverstraat 1-5 en 8 en Blauwstraat 33-69

Aantal aansluitingen:

174

Maximale loopafstand:

Circa 270 meter

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Pas op! Meerdere kabels en leidingen op locatie die plaatsing bemoeilijken.

Opmerkingen:

Op locatie wordt het trottoir verbreed.

Betreft:

1 PMD container (nieuw)

1 OPK container (verplaatsing Berenstraat)

1 Rest container (verplaatsing Berenstraat)

Containernummer:

2

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Olmentuin

Korte locatieomschrijving:

Plaatsing in de groenstrook nabij de inrit tot de wijk.

Bedoeld voor:

- Olmentuin 2-64 en Olmendreef 8-12

Aantal aansluitingen:

36

Maximale loopafstand:

Circa 500 meter

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmerende kabels en leidingen. Alleen op de datakabel letten bij plaatsing.

Opmerkingen:

Betreft plaatsing van een nieuwe container voor restafval ten behoeve van nieuwbouw op locatie

Containernummer:

3

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Noorddonk

Korte locatieomschrijving:

Realisatie van een milieupark voor de inzameling van verschillende grondstoffen (PMD, textiel en glas) op locatie middels ondergrondse containers. In de huidige situatie staan hier in de buurt bovengrondse containers.

Een parkeerplaats komt te vervallen.

Aantal aansluitingen:

N.v.t.

Maximale loopafstand:

N.v.t.

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmerende kabels en leidingen.

Reeds proefsleuven gegraven

Opmerkingen:

Containernummer:

4 (1561)

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Waterlinie (verplaatsing)

Korte locatieomschrijving:

Betreft een verplaatsing van de bestaande restafvalcontainer in verband met gewijzigde groeninrichting (participatietraject met bewoners)

Bedoeld voor:

Bastion 20, Citadel 3-57 en 2-12, coupure 1-9, lunet 1-17 en 2-22, Oost-Havendijk 188, redoute 1-15, Terre 1-7, Vesting 2-8, Waterlinie 78-144

Aantal aansluitingen:

100

Maximale loopafstand:

Circa 200 meter

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmerende kabels en leidingen

Opmerkingen:

Containernummer:

5

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Redoute

Korte locatieomschrijving:

Plaatsing van twee grondstoffen containers ten behoeve van de tweelaagse appartementen op locatie

Bedoeld voor:

Bewoners appartementencomplex

Aantal aansluitingen:

N.v.t.

Maximale loopafstand:

N.v.t.

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmerende kabels en leidingen

Opmerkingen:

Betreft plaatsing van:

1 PMD container

1 OPK container

Containernummer:

6

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Waterlinie

Korte locatieomschrijving:

Plaatsing van een nieuwe container ten behoeve van de nieuwbouw op locatie

Bedoeld voor:

Aantal aansluitingen:

Volgt

Maximale loopafstand:

Volgt

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Opmerkingen:

Containernummer:

7 (1481)

Plattegrond

Kern:

Steenbergen

Straat:

Oost-Groeneweg

Korte locatieomschrijving:

Betreft een minimale verplaatsing van een bestaande restafvalcontainer in verband met de noodzakelijk aanleg van een duiker

Bedoeld voor:

Kwarenvliet 1-21, leurschans 1-39 en 2-82, Doorvaart 1-11 en 2-20, Panneman 1-69 en 2-26, Wisselkom 1-31 en 2-12, Kloosterturf 10, Fortplein 5, Dinteloordseweg 49a en Oost-Groenweg 1 en 2-14

Aantal aansluitingen:

167

Maximale loopafstand:

Onveranderd

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmeringn

n.v.t.

Opmerkingen:

Containernummer:

8 (4111)

Plattegrond

Kern:

Nieuw-Vossemeer

Straat:

Hogendijk

Korte locatieomschrijving:

Betreft verplaatsing van de bestaande container vanuit de Hogendijk.

Bedoeld voor:

Maarlo 2, Schoolstraat 54, 69 en 73, watermolen 17, 19, 20-30, Stellingmolen 1-21 en 2-10, Windmolen 1, 3, 2-14, Grondzeiler 1-23 en 2-16, Poldermolen 1-5 en 2, Hogendijk 1-53 en 2-74, heerlijkckheid 26-48, De Ambact 1, 23-25 en Beltmolen 2-4

Aantal aansluitingen:

145

Maximale loopafstand:

Circa 200 meter

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmerende kabels en leidingen

Opmerkingen:

Locatie is reeds gerealiseerd.

Containernummer:

9

Plattegrond

Kern:

Dinteloord

Straat:

Westvoorstraat

Korte locatieomschrijving:

Betreft plaatsing van een ondergrondse restafvalcontainer ten behoeve van de appartementen P&P kerk.

Bedoeld voor:

Westvoorstraat 2a tm 2t

Aantal aansluitingen:

24

Maximale loopafstand:

Circa 80 meter

Klic:

Kabels en leidingen

Locatiefoto

Geen belemmerende kabels en leidingen

Opmerkingen:

Waterschap heeft vergunning voor plaatsing afgegeven.

Nota van Antwoord

Reactie op zienswijzen locaties van ondergrondse restafvalcontainers in gemeente Steenbergen.

Inleiding

Het ontwerp-locatieplan voor de locaties van ondergrondse restafvalcontainers in gemeente Steenbergen is op 18 april 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierna heeft het ontwerp-locatieplan voor een ieder ter inzage gelegen voor de duur van 6 weken te weten van vrijdag 21 april tot en met donderdag 1 juni 2023.

In totaal zijn 3 zienswijzen ontvangen, over 3 unieke locaties.

In deze Nota van Antwoord zijn in tabelvorm de ontvangen zienswijzen samengevat opgenomen. Per zienswijze is aangegeven:

 • 1.
  De kern waarin de containerlocatie gepland is;
 • 2.
  Het nummer van de containerlocatie waarop de zienswijze betrekking heeft;
 • 3.
  De belangrijkste informatie uit de zienswijze;
 • 4.
  Het inhoudelijke antwoord van de gemeente;
 • 5.
  Het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders dd 20 juni 2023 om de zienswijze wel of niet over te nemen.

Beoordeling van de zienswijzen is geschied aan de hand van ‘de richtlijnen voor het plaatsen van ondergrondse containers vastgesteld

dd 24 mei 2022 ’.

De reactie op de zienswijze vanuit de gemeente Steenbergen is gebaseerd op de volledig ingediende zienswijze met eventuele ingestuurde foto’s of andere voor de indiener relevante bijlagen

Containerlocatie en kern

Ingebrachte argumenten

Inhoudelijke reactie + besluit

Locatie Citadel

Nr. 1561

Steenbergen

 • U geeft aan dat:
  u het een logischere keuze had gevonden om de container te plaatsen nabij de reeds bestaande containers voor papier en plastic nabij uw complex.
  u daarbij ook voorziet dat enkele van de omwonenden nu met de auto naar de container zullen gaan om niet te ver te hoeven ‘’sleuren’’ met het restafval.
 • Na beoordeling van uw zienswijze is besloten deze niet over te nemen en de locatie voor de container daarmee te wijzigen. De ondergrondse container in kwestie (locatienummer 1561) dient een breder doel dan alleen de inwoners van uw complex aan de Citadel. In totaal zijn circa 100 woningen aangesloten op deze voorziening. Met het oog op deze bredere functie is gekozen voor een meer centralere ligging om lange loopafstanden te voorkomen. Met de huidige locatie hoeven bewoners in geen geval verder dan circa 250 meter te lopen met het restafval, waarmee binnen de beoogde grenzen gebleven wordt. Tenslotte is de locatiekeuze voor de container ook voortgekomen uit de gewijzigde groenrichting, volgend uit het participatietraject met omwonenden, waar deze locatie ook als meest geschikt uit de bus kwam. Daarnaast is de afstand van de nieuwe locatie tot het appartementencomplex korter dan de locatie waar de ondergrondse container nu staat.

Locatie Hogendijk

Nr. 4111

Nieuw-Vossemeer

 • 1.
  Verkeersveiligheid. U geeft aan dat het kruispunt waarbij de container in de buurt geplaatst wordt druk is en er geen ruimte is voor auto’s om te parkeren en afval aan te bieden. Tevens geeft u aan dat er aan de Hogendijk regelmatig problemen zijn met het passeren van vrachtwagens, waarbij men uitwijkt op de stoep wat gevaarlijke situatie creëert. U voorziet hierin dan problemen met het inzamelvoertuig.
 • 2.
  Leefomgeving. U geeft aan dat er drie woningen zijn, die op de ondergrondse container zullen uitkijken als deze geplaatst wordt en ook de eventuele auto’s die stoppen om afval aan te bieden. Tevens uit u uw zorgen ten aanzien van ongedierte en stankoverlast.
 • 3.
  Waardevermindering van de woning. U geeft aan dat met het plaatsen van de ondergrondse container u verwacht dat de woning minder waard zal worden vanwege het uitzicht en de overlast.
 • 4.
  Locatiekeuze in relatie tot aanbieden GFT/plastic en papiercontainers. U geeft aan dat de beoogde containerlocatie nu gebruikt wordt voor het aanbod van de minicontainers voor de grondstofstromen GFT, papier en plastic. Uw zorg is dat dit praktische problemen op zal leveren.
 • 1.
  In de totstandkoming van deze locatie is door de diverse benodigde vakdisciplines naar deze locatie gekeken. Het inzamelvoertuig staat op een locatie circa 5 minuten om de container te legen en komt daar alleen als de container (nagenoeg) vol is. Daarmee is het aantal contactmomenten op locatie zeer gering en ontstaat daarmee geen vergroot verkeersrisico. Wat betreft het al dan niet stoppen van auto’s die afval aanbieden: De huishoudens aangesloten op deze locatie bevinden zich allemaal binnen de streefloopafstand van 250 meter van de locatie. Het is dan ook de verwachting dat veruit de meeste bewoners niet met de auto gaan om het restafval weg te brengen.
 • 2.
  In de keuze voor een containerlocatie worden de plaatsingsrichtlijnen gehanteerd. Hierin wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met o.a. de afstanden tot gevels en kavels. Aan deze eisen wordt ruimschoots voldaan. Als gemeente wordt toezicht gehouden op de ondergrondse containers en het bijbehorende onderhoud. Tenslotte blijkt de overlast rondom stank en ongedierte in praktijk erg beperkt. Dit blijkt ook uit de ervaringen van de gemeente met alle ondergrondse containers die destijds in het kader van omgekeerd inzamelen geplaatst zijn. Mocht er alsnog sprake zijn van hevige stankoverlast van de container dan kunt u dit melden bij de gemeente, waarop verdere actie ondernomen zal worden.
 • 3.
  Een waardevermindering van uw woning als gevolg van de plaatsing van een ondergrondse container in de nabijheid blijkt een zorg, maar blijkt in de praktijk niet onderbouwd. Steeds meer gemeenten beschikken over ondergrondse containers en het is geen vreemd object in de openbare ruimte. Een ondergrondse container is daarmee net zo normaal als een bushalte, meterkast of lantaarnpaal.
 • 4.
  Inwoners beschikken over een aangewezen aanbiedlocatie voor de minicontainers voor GFT, papier en plastic. De minicontainers worden daarbij niet op dezelfde momenten opgehaald, waarmee overlast in die zin altijd beperkt zal zijn tot maximaal één fractie per keer. De aanbiedlocatie voor de minicontainers is daarmee ook niet geprojecteerd op exact de locatie van de ondergrondse container. Er is dus geen reden om aan te nemen dat er sprake zal zijn van overlast op dit vlak.

Locatie Olmentuin

Nr. nader te bepalen

Steenbergen

U geeft hierbij aan dat:

 • 1.
  De container geprojecteerd is op grond in eigendom van de beheervereniging Olmentuin. Welke afspraken zijn hierover gemaakt en hoe gaat de gemeente hiermee om?
 • 2.
  Het verzoek is om de container zoveel mogelijk richting de doorgaande weg te plaatsen, met een zo groot mogelijke afstand tot de woning met huisnummer 64 en daarbij rekening te houden met verkeer dat mogelijk de bocht richting de Olmentuin af zal willen snijden.
 • 1.
  De locatiekeuze is voorafgaand aan de realisatie van het project aan de Olmentuin afgestemd met de ontwikkelaar in kwestie. Inmiddels heeft er aanvullend ook een gesprek plaatsgevonden tussen de projectuitvoerder en de beheervereniging ten aanzien van de afwikkeling hiervan.
 • 2.
  Het college van burgemeester en wethouders kan zich vinden in deze overweging om de container zo veel mogelijk richting de doorgaande weg (Olmendreef) te plaatsen. Hierbij rekening houdend met verkeersveiligheid en de mogelijkheden tot lediging door het inzamelvoertuig.