Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder “Bestemmingsplan Langeweg 40”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat zij op 15 mei 2018 hogere waarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor het project “Bestemmingsplan Langeweg 40”;

 

  • dat het besluit en andere ter zake zijnde stukken vanaf 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
     
  • dat binnen zes weken tegen het vaststellingsbesluit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

Steenbergen,

30 mei 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling