gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging gewijzigde vastgestelde structuurvisie Structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging gewijzigde vastgestelde structuurvisie Structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’

Gelet op artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en Algemene Wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • Dat de Structuurvisie energie en ruimte (NL.IMRO.0851.SVapenergieruimte-v001) ter inzage wordt gelegd. De gemeenteraad heeft de Structuurvisie energie en ruimte in de raadsvergadering van 20 oktober 2020 gewijzigd vastgesteld.
  Het betreft een wijziging van de door de gemeenteraad op 8 juli 2020 vastgestelde Structuurvisie energie en ruimte.
  In de visie wordt aangegeven hoe we voor de periode tot 2030 invulling willen geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn. In de visie worden o.a. beleidslijnen en concrete locaties aangegeven voor de ontwikkeling van zonnevelden. De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van de zonneladder. Stap 4 b van de zonneladder komt te vervallen. Stap 4b betrof zonnevelden die wel landbouwgrond benutten maar een duidelijke meerwaarde hebben voor natuur, ecologie, groenstructuur etc. Deze trede komt te vervallen omdat de aantasting van het landschap door de realisering van een zonneveld zwaarder doorweegt dan de voordelen die zit met zich meebrengt. Voor één specifiek initiatief wordt een uitzondering gemaakt.
 • dat de Structuurvisie Energie en ruimte vanaf 7 november 2022 raadpleegbaar is:
  a. op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat tegen de vaststelling van de Structuurvisie energie en ruimte geen beroep kan worden ingediend.

Steenbergen,

2 november 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening