gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging ontwerp wijziging Structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging ontwerp wijziging Structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’

Gelet op artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en Algemene Wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • Dat het ontwerp van de gewijzigde Structuurvisie energie en ruimte (NL.IMRO.0851.SVapenergieruimte-o001) ter inzage wordt gelegd. Het betreft een wijziging van de door de gemeenteraad op 8 juli 2020 vastgestelde Structuurvisie energie en ruimte
    In de visie wordt aangegeven hoe we voor de periode tot 2030 invulling willen geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn. In de visie worden o.a. beleidslijnen en concrete locaties aangegeven voor de ontwikkeling van zonnevelden. De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van de zonneladder. Stap 4 b van de zonneladder komt te vervallen. Stap 4b betrof zonnevelden die wel landbouwgrond benutten maar een duidelijke meerwaarde hebben voor natuur, ecologie, groenstructuur etc. Deze trede komt te vervallen omdat de aantasting van het landschap door de realisering van een zonneveld zwaarder doorweegt dan de voordelen die zit met zich meebrengt. Voor één specifiek initiatief wordt een uitzondering gemaakt.
  • Dat het ontwerp van de structuurvisie gedurende zes weken ter inzage ligt met ingang van donderdag 14 april 2022 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Iedereen kan binnen de termijn van ter inzage legging naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerp wijziging van de Structuurvisie Energie en Ruimte naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerp kunt u indienen bij de gemeenteraad van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA, Steenbergen. Een mondelinge zienswijze kenbaar maken kan op afspraak bij de heer drs. M. Meulblok van het team Wonen, werken en beleven, tel.nr. 140167. Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u ook contact opnemen met eerder genoemde persoon.

Steenbergen,

13 april 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening