gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond

Objectinformatie

  • Kadastraal perceel: gemeente Steenbergen, sectie W nummer 4247;
  • Perceelgrootte: circa 9 m2;

Enige serieuze gegadigde

De gemeente Steenbergen (hierna: gemeente) is eigenaar van het perceel, bekend als gemeente Steenbergen, sectie W, nummer 4247. Het staat vast dat er voor deze grondstrook maar één serieuze kandidaat is, omdat het perceel alleen in ontwikkeling kan worden gebracht door koper. Het te verkopen perceeltje vormt onlosmakelijk onderdeel van het particulier eigendom. Gezien de ligging kan de grondstrook niet als volwaardig perceel aangemerkt worden. Reden waarom de gemeente voornemens is over te gaan tot verkoop van de grond aan de eigenaar van het aangrenzend perceel.

Vervaltermijn

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen de voorgenomen verkoop, dient u die bezwaren binnen twee weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. Indien u een kort geding aanspant, dan verzoeken wij u ons dit binnen voorgenoemde termijn van twee weken schriftelijk mede te delen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).