gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

Dat de gemeente voornemens is om een overeenkomst tot grondverkoop, als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 aan te gaan met CC Kroon Development BV. met betrekking tot grond groot circa 4412 m2 van het in eigendom van de gemeente zijnde perceel aan de Van Heemskerckstraat, Boeier en Barkas In Dinteloord, kadastraal bekend Dinteloord, sectie F, nummer 4989 (gedeeltelijk) voorheen F 4966 (gedeeltelijk), weergegeven op de bijbehorende verkooptekening.

Omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden gronden. Alleen door een vervreemding aan CC Kroon Development BV, eigenaar van de aangrenzende gronden met een bedrijfsbestemming, kan een totale integrale herstructureringsontwikkeling naar woningbouw en de daarbij behorende infrastructuur gerealiseerd worden.

Ten behoeve van de totale gebiedsontwikkeling (de te verkopen grond + de aangrenzende bedrijfsgrond), zal een bestemmingsplanwijziging in procedure worden gebracht. De gemeente zal na een wachttijd van minimaal twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok van het team Wonen, werken en beleven, tel.nr. 140167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl 

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt, overeenkomstig de door de gemeente wenselijk geachte planologische ontwikkeling.

Steenbergen, 23 mei 2022

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening