gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

Dat de gemeente een overeenkomst tot grondverkoop is aangegaan op 15 november 2022, als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 met CC Kroon Development BV. met betrekking tot grond groot circa 4412 m2 van het in eigendom van de gemeente zijnde perceel aan de Van Heemskerckstraat, Boeier en Barkas In Dinteloord, kadastraal bekend Dinteloord, sectie F, nummer 4989 (gedeeltelijk) voorheen F 4966 (gedeeltelijk), weergegeven op de bijbehorende verkooptekening.

De overeenkomst is aangegaan omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden gronden. Alleen door een vervreemding aan CC Kroon Development BV, eigenaar van de aangrenzende gronden met een bedrijfsbestemming, kan een totale integrale herstructureringsontwikkeling naar woningbouw en de daarbij behorende infrastructuur gerealiseerd worden. Naar aanleiding van een ingediende reactie op het eerder geuite voornemen tot verkoop van de grond is de motivering van het besluit tot verkoop aangepast

Motivering:

Omdat er gegronde redenen zijn om de grond aan te bieden aan één partij is het opstellen van selectiecriteria achterwege gebleven. In de Didam uitspraak van de hoge raad d.d. 26 november 2021 is bepaald dat de mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure niet behoeft te worden gevolgd indien bij voorbaat vaststaat dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop. De gegronde redenen staan hieronder weergegeven:

 • a.
  Woningbouwontwikkeling te verkopen percelen is onlosmakelijk verbonden met de sanering van de huidige bedrijfslocatie

Zonder de sanering en daaraan gekoppelde herontwikkeling van de voormalige bedrijfslocatie van Van der Kroon Foodproducts, behorende tot een hogere milieucategorie dan categorie 2, konden en kunnen de te verkopen gemeentelijke percelen niet worden ontwikkeld en daarom is er sprake van een onlosmakelijk geheel van de gemeentelijke grond en de aangrenzende grond van de voormalige bedrijfslocatie van Van der Kroon Foodproducts die op basis van een al ondertekende koopovereenkomst in eigendom komt van CC Kroon Development BV.

 • b.
  Verkoop aan één partij noodzakelijk voor efficiënte ontwikkeling openbare ruimte

Daarnaast is het noodzakelijk voor een optimale efficiënte ontwikkeling van openbare voorzieningen zoals wegen en waterhuishouding om het plangebied (gemeentelijke percelen + voormalige grond Van der Kroon Foodproducts) als één geheel te ontwikkelen. Als één geheel wil zeggen niet alleen publiekrechtelijk maar ook privaatrechtelijk door het gehele eigendom van de te ontwikkelen woonlocatie bij één ontwikkelaar te leggen. Denk hierbij aan het omleggen van de Van Heemskerckstraat en de noodzakelijke verbreding van de watergang. Investeringen die zowel ten voordele zijn van de gemeentelijk te ontwikkelen grond als de grond van CC. Kroon Development BV. De gemeente mag er bij een integrale ontwikkeling als deze redelijkerwijs van uit gaan dat er slechts één serieuze gegadigde is voor de koop van de grond. Dit blijkt ook uit de recente uitspraak van de rechtbank Gelderland (25-08-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5141).

 • c.
  Financiële noodzaak verkoop aan één partij van de benodigde grond

De ontwikkeling op de beoogde te verkopen grond is bovendien op financieel vlak onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het aangrenzende deel dat niet in eigendom is van de gemeente. Vanuit onze zijde ligt er een eis voor een fors programma voor starters/nestverlaterswoningen in de koop of huur. Deze woningen hebben een negatief effect op het rendement van de totale ontwikkeling. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voldoende kostendragers overblijven om dit starters/nestverlatersprogramma te kunnen realiseren. Wanneer wij delen van onze grondpositie, waar woningen op kunnen worden gerealiseerd die wel als kostendragers kunnen fungeren, niet verkopen en daardoor niet bij de integrale ontwikkeling betrekken, dan komt de financiële haalbaarheid voor de totale integrale ontwikkeling onder druk te staan.

 • d.
  In stedenbouwkundig opzicht is er sprake van samenhang waardoor de directe verkoop aan één partij gerechtvaardigd is.

Het plangebied aan de Van Heemskerckstraat ligt aan de oostzijde van Dinteloord. Het nieuwe woongebied wordt hier zowel aan de west-, zuid- en zuidoostzijde omgeven door woongebieden met bebouwing bestaande uit één of twee bouwlagen met kap. Aan de westzijde en noordzijde van het gebied bevinden zich de begraafplaats en aan de zuid en oostzijde ligt het bedrijventerrein Molenkreek I met onder andere een autobedrijf, tankstation, een rioolgemaal van de gemeente Steenbergen en de bedrijfshal in eigendom van aannemersbedrijf Huijsmans BV.

Het betreffende plangebied aan de Van Heemskerckstraat maakt onderdeel uit van het totale stedenbouwkundig plan de Pinas. Het westelijke deel van de Pinas is reeds gerealiseerd en vormt in de huidige situatie nog een onafgeronde stedenbouwkundige structuur. Onafgerond omdat de aanwezigheid Van het Bedrijf van Van der Kroon een belemmering vormde om het oorspronkelijke woongebied De Pinas op het voormalige sportpark af te ronden (door hier al eerder een woonbestemming op te leggen en te verkopen als woningbouwgrond) en daarnaast het bedrijventerrein Molenkreek 1 geleidelijk te transformeren naar woningbouw zoals bepaald in het dorpsontwikkelingsplan (mei 2007) en de structuurvisie van de gemeente Steenbergen vastgesteld in de raadsvergadering van mei 2012. Het ontwikkelen van de te verkopen gemeentelijke percelen is niet mogelijk zonder de sanering van de voormalige bedrijfslocatie van Van der Kroon Foodproducts (Zie ook uitspraak Raad van State d.d. 22 mei 2013 over bestemmingsplan Oostgroeneweg). Met de realisatie van het plangebied aan de Van Heemskerckstraat wordt het woonbuurtje zorgvuldig afgerond en een goede overgang gecreëerd naar het bedrijventerrein aan de oostzijde.

In het stedenbouwkundig ontwerp van de Pinas vormt de centrale groene as in het verlengde van de Van Galenstraat, de oost/westas Zuideinde – Karel Doormanstraat en het knooppunt een belangrijke ruimtelijke drager van het woongebied. Ook de centrale watergang – nu nog de overgang van woongebied naar bedrijventerrein – wordt een belangrijke groenstructuur in het plan.

Binnen deze hoofdstructuur zijn enkele bouwblokken gesitueerd die nu nog richting de oostzijde een tijdelijke invulling hebben met openbaar groen (grasveld). Ook de wegenstructuur bestaat nog uit doodlopende wegen in oostelijke richting en zijn aangelegd met het idee om doorgetrokken te worden richting de Van Heemskerckstraat en de Karel Doormanstraat. Het stedenbouwkundig plan voor het betreffende deel van het westelijke woongebied bestaat uit 54 rijwoningen, 10 twee-onder-één-kap-woningen en 2 vrijstaande woningen. De bebouwingsstructuur aan de oostzijde van het gebied kent daarmee een vrij gesloten structuur. Deze gesloten bouwblokken met rijwoningen worden aan de oostzijde doorgezet aan de Van Heemskerckstraat. Het bebouwingsbeeld vormt daarmee een geheel en in architectuur wordt de bebouwing een ‘familie’ van de reeds gerealiseerde woningen van de Pinas. Aan de oostzijde van de Pinas wordt een groene overgang gemaakt naar het bedrijventerrein Molenkreek en wordt tevens de aangesloten op de groenstructuur langs de Wipmolen / Molenlaan.

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen het voorgenomen verkoop, dan dient u die bezwaren binnen drie weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. Indien u een kort geding aanspant, dan verzoeken wij u ons dit binnen voorgenoemde termijn van drie weken schriftelijk mede te delen. (Gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA, Steenbergen).

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Steenbergen, 22 november 2022

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,,Drs. M.MeulblokBeleidsmedewerker ruimtelijke ordening