Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 62 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage zal worden gelegd, waarmee de bouw
  van een woning en bijbehorende bouwwerken aan de Burgemeester van Loonstraat 62
  in Steenbergen mogelijk wordt gemaakt;
 • dat de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf 13 juni 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl;
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan
   het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij
   de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 10-06-2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling