Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp partiële actualisatie structuurvisie gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen

Ontwerp partiële actualisatie structuurvisie gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

  • dat het ontwerp van de partiële actualisatie van de structuurvisie gemeente Steenbergen (NL.IMRO.0851.SV2012act2018-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om de structuurvisie te actualiseren. De actualisatie betreft een actualisatie van de woningbouwparagraaf en de uitvoeringsparagraaf. De aanpassingen zijn noodzakelijk om de meest actuele cijfers qua verwachte woningbouwontwikkelingen op te nemen met de daarbij behorende woningbouwlocaties daarnaast is de uitvoeringsparagraaf aangepast (geactualiseerd), in het bijzonder waar het betreft de wijze van omgaan met de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling bij nieuwe bouwontwikkelingen;

 

  • dat het ontwerp vanaf 6 december 2018 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa of de heer drs. M. Meulblok.

Steenbergen,

5 december 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening