Officiele publicatie

Bekendmaking Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te Dinteloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor Windpark Karolinapolder te Dinteloord (NL.IMRO.0851.bgPBkarolinapolder-o001) ter inzage worden gelegd.

Projectomschrijving

De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord op te schalen, zodat de vier bestaande windturbines worden vervangen door vier nieuwe windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord waarbij de duurzame opwekcapaciteit wordt vergroot.

Omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten bouwen, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, het uitvoeren van werk of werkzaamheden en de beperkte milieutoets voor het plaatsen van vier windturbines gelegen in de Karolinapolder te Dinteloord op de percelen zoals kadastraal bekend onder sectie A, nummers 417, 700, 701 en 737.

Deze activiteit is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland”. De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om af te wijken van het geldende bestemmingsplan en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen (conform artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

m.e.r beoordelingsbesluit

Het windpark Karolinapolder is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft op 30 januari 2018 besloten dat door de initiatiefnemer geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken hebben vanaf 8 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis gelegen. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht was tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt uw reactie omtrent het m.e.r. beoordelingsbesluit nu kenbaar maken in het kader van de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Crisis- en herstelwet

Op deze ontwerp omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van “Windpark Karolinapolder” is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken, het m.e.r beoordelingsbesluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 7 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage:

 

Zienswijzen indienen & verkrijgen van nadere informatie

Iedereen kan binnen de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken naar voren brengen. Ook kan er een zienswijze worden ingediend tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Door de gemeenteraad wordt deze zienswijze dan bij het besluit over definitieve verklaring van geen bedenkingen betrokken.

 

Een schriftelijke zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning kunt u indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Een schriftelijke zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Een mondelinge zienswijze kenbaar maken kan op afspraak bij de heer mr. M. de Jong, de heer ing. J. Groenland of de heer mr. H.H.C. Mailoa van het team Wonen, werken en beleven, tel. 14 0167. Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de bovengenoemde personen.

 

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke definitieve besluit worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en hij belanghebbende is. Bij wijzigingen van het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kan ook beroep worden ingediend door een belanghebbende indien geen zienswijze is ingediend.

Steenbergen,

1 juni 2018
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen mr. M. de Jong Beleidsmedewerker Ruitelijke Ontwikkeling