gemeente Steenbergen | Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Vossemeren, Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Vossemeren, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan De Vossemeren, Nieuw-Vossemeer vanaf 1 oktober 2012 voor iedereen zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1.

Het bestemmingsplan is ook langs de elektronische weg te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.nvBPdevossemeren-o001

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw S. van Loon of de heer K. Kerstens, tel. 14 0167.