gemeente Steenbergen | Bekendmaking terinzagelegging ontwerp Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart

Officiele publicatie

Bekendmaking terinzagelegging ontwerp Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat vanaf maandag 18 juli 2022 tot en met maandag 29 augustus 2022 de ontwerp Nota bodembeheer (inclusief de bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart ter inzage liggen.

De ontwerp Nota bodembeheer, waarin gebiedsspecifiek beleid ten aanzien van hergebruik en toepassen van grond en baggerspecie is beschreven, is opgesteld in samenwerking met 23 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. De Bodemkwaliteitskaart beschrijft de huidige globale kwaliteit van de bodem. Daarmee wordt grondverzet op een milieuhygiënisch verantwoorde en kostenefficiënte wijze mogelijk gemaakt.

Terinzagelegging

De ontwerpen zijn digitaal te raadplegen binnen de termijn van terinzagelegging middels de bijlagen, die bij deze bekendmaking zijn gevoegd.

U kunt voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen, ook contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Milieubeleid, tel. 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken, te versturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Belanghebbenden kunnen mondeling een zienswijze kenbaar maken op afspraak bij mevr. M. Timmermans via tel.nr.140167.

Datum bekendmaking: 15 juli 2022

Einde zienswijzetermijn: 29 augustus 2022