Officiele publicatie

Bekendmaking vaststelling collecte- en wervingsrooster 2019 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel van  d.d. 14 januari 2019 (BD1900015)

Overwegende dat het CBF een collecte en wervingrooster voor het jaar 2019 heeft opgesteld;

Gelet op: artikel 5:13 (inzameling geld en goederen of leden- en donateurwerving) van de Algemene plaatselijke verordening 2019;

Besluiten:

Vast te stellen het collecterooster 2019 (conform bijlage) en het wervingsrooster, zoals dit is te raadplegen op de website www.geefgerust.nl.

Steenbergen, 22 januari 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen
de secretaris, de burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

Bijlage behorende bij vaststelling collecte- en wervingsrooster 2019