gemeente Steenbergen | Bekendmaking Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016

Officiele publicatie

Bekendmaking Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

artikel 223 van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder een woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.
  Onder naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben er op meer 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
 • 2.
  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente zijn hoofdverblijf heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De belasting bedraagt per woning € 288,--

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wijze van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds twee maanden later.
 • 2.
  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand later na de dagtekening van het aanslagbiljet en van elke volgende termijnen telkens een maand later.
 • 3.
  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in, in de voorgaande leden, gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Overgangsrecht.

De Verordening forensenbelasting 2015 van 6 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
 • 2.
  De datum van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening forensenbelasting 2016’.

Steenbergen, 5-11-2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos