gemeente Steenbergen | Bekendmaking voornemen onttrekken weg aan de openbaarheid

Officiele publicatie

Bekendmaking voornemen onttrekken weg aan de openbaarheid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen de smalle verbindingsweg, gelegen tussen de Van Boutersemstraat en de Van Leuvenstraat te Steenbergen aan de openbaarheid te ontrekken. De verbindingsweg heeft geen functie meer, gezien de realisatie van een ontsluitingsweg en de aanleg van parkeerplaatsen met bijbehorend trottoir naast de bewuste weg.

De ontsluiting van de woningen Van Boutersemstraat 11 en 13 wordt verbeterd o.a. door de aanleg van een draaikom en verbreding van de rijbaan van 3 naar 5 meter.

De verbindingsweg zal worden ingericht als openbaar groen.

Het voornemen inclusief situatietekening ligt op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken in de periode van 1 mei t/m 12 juni 2014 tijdens kantooruren ter visie op het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

Belanghebbenden kunnen tegen het voornemen tot onttrekking van de weg aan de openbaarheid gedurende de vermelde periode een bezwaarschrift indienen dan wel een mondelinge reactie geven. Voor het geven van een mondelinge reactie kan contact worden opgenomen met de heer C. Suijkerbuijk van de Stafafdeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 140167.