gemeente Steenbergen | Bekendmaking wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

Officiele publicatie

Bekendmaking wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

besluit:

De Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, eerste lid, onder sub a en b wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Sub a en b worden vervangen door:
  • a.
   algemeen bestuur;
  • b.
   openbare orde en veiligheid;
  • c.
   verkeer, vervoer en waterstaat;
  • d.
   economische zaken;
  • e.
   onderwijs;
  • f.
   kunst en cultuur;
  • g.
   recreatie;
  • h.
   sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
  • i.
   welzijn en zorg;
  • j.
   volksgezondheid;
  • k.
   milieu;
  • l.
   ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Steenbergen, 21 april 2016

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA