Officiele publicatie

Bekendmaking wijziging grenzen van de bebouwde kom voor de kernen Dinteloord en Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen op grond van artikel 1, lid 5 van de Boswet de grenzen van de bebouwde kom te wijzigen van de kernen Dinteloord en Steenbergen.

Dinteloord

Landgoed Westcreeke zal binnen de bebouwde kom komen te liggen.

Voorts zal de grens van de bebouwde kom op de Molendijk in de richting van de Noordzeedijk om verkeerstechnische redenen verlegd worden.

Steenbergen

Bedrijventerrein Reinierpolder I, fase 2 zal binnen de bebouwde kom worden gesitueerd.

Het conceptraadsvoorstel en twee situatietekeningen zullen vanaf 16 oktober 2015 gedurende de periode van een maand ter visie worden gelegd.