gemeente Steenbergen | Bekendmaking wijziging Straatnaambesluit Aanwas

Officiele publicatie

Bekendmaking wijziging Straatnaambesluit Aanwas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen voorstel tot wijziging straatnaam in verband met tracé A4, besloten op d.d. 15 juli 2014.

Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de “Verordening naamgeving en nummering” d.d. 29 maart 2010 van de gemeente Steenbergen.

Overwegende dat straatnaamwijziging nodig is omdat door de komst van de A4 bestaande wegen straten door midden worden gesneden. Om fout rijden te voorkomen is handhaving huidige straatnaamgeving geen optie.

m a k e n b e k e n d:

  • I.
    Tot vaststelling te zijn gekomen tot een gewijzigde straatnaam Aanwas voor het gedeelte van de Drielindekensdijk gelegen aan de Oostzijde van het tracé van de A4, conform de bij het besluit
    behorende situatietekening.
  • II.
    Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders, Postbus 6,
    4650 AA Steenbergen) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na bekendmaking van deze publicatie.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningen rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten verbonden).

16 Juli 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening