Officiele publicatie

Bekendmaking wijziging welstandsbeleidsplan Gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

  • I.
    dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 heeft besloten om het welstandsbeleidsplan te wijzigen. Dit besluit is genomen tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerrein Reinierpolder en hangt samen met de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein Reinierpolder. Het besluit houdt in dat de geldende welstandniveau’s voor de geplande uitbreiding worden aangepast. Toekomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, die vallen binnen de begrenzing van het bij het besluit gevoegde kaart worden getoetst aan het aangepaste welstandsbeleidsplan.
  • II.
    dat het besluit tot wijziging met de daarbij behorende kaart vanaf 1 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt op de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis (Buiten de Veste 1) en ook langs elektronische weg raadpleegbaar is op de gemeentelijke website www.overheid.nl.

28 september 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling