gemeente Steenbergen | Beleidsregel verkoop en verhuur van groenstroken

Officiele publicatie

Beleidsregel verkoop en verhuur van groenstroken

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Gelet op artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet en artikel 4:81 Algemene wet bestuurswet

Gelezen de Nota algemeen grondbeleid gemeente Steenbergen 2009

Besluiten:

De volgende Beleidsregel “Verkoop en verhuur van groenstroken” vast te stellen

1.Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder :

 • -
  openbaar groen: alle grond in eigendom van de gemeente dat ingevolge het bestemmingsplan bestemd is voor groenvoorziening (inclusief bermen en sloten);
 • -
  groenstroken : openbaar groen dat: -direct grenst aan het perceel van de woning;
 • -
  feitelijk is in gericht als openbaar groen;
 • -
  niet gebruikt mag worden als bouwgrond
  • 2.
   Beleidsuitgangspunt

De gemeente Steenbergen beoordeelt de verzoeken tot het kopen of huren van groenstroken aan de Nota algemeen grondbeleid gemeente Steenbergen en de Beleidsregel verkoop en verhuur van groenstroken.

 • 3.
  Verkoopvoorwaarden
  • 1.
   De groenstroken die de gemeente niet noodzakelijkerwijs in beheer en onderhoud moet behouden, komen in beginsel in aanmerking om te worden verkocht.
  • 2.
   Groenstroken worden niet verkocht indien:
   • a.
    het onderdeel uitmaakt van een perceel of stuk grond dat is aangemerkt als beeldbepalend en structureel, blijkend uit het gemeentelijk groenplan;
   • b.
    er kabels, leidingen en/of riolering in gelegen zijn;
   • c.
    de gemeente de grond nodig heeft in verband met de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen, de aanleg van infrastructuur etc ;
   • d.
    er verkeersbelangen in het gedrang komen;
   • e.
    er door de verkoop voor de gemeente onbereikbare overblijvende stukken openbaar groen zouden ontstaan; verkoop van aaneengesloten stukken vindt alleen plaats indien alle betreffende bewoners overgaan tot koop van de groenstroken;
   • f.
    er verharding op is aangebracht;
   • g.
    de aanvrager geen eigenaar is van een woonhuis. Huurders kunnen dus niet in aanmerking komen voor het in eigendom verwerven van groenstroken, evenals eigenaren van bedrijven ;
   • h.
    onderdeel uitmaakt van een schouwstrook of een talud;
   • i.
    het volkstuin betreft;
 • 4.
  Verhuurvoorwaarden
  • 1.
   Verhuur van openbaar groen is mogelijk indien deze in beginsel voor verkoop in aanmerking komt,
  • 2.
   Bij aanwezigheid van kabels/leidingen en riolering is ook verhuur mogelijk met opneming van een bepaling waarvan het niet is toegestaan diepwortelende beplanting op de verhuurde strook grond te planten.
  • 3.
   In het verleden gesloten huurovereenkomsten en nog lopend, worden gerespecteerd. Bij afloop van de huurperiode wordt de huur in beginsel omgezet in koop, tenzij dit in strijd is met de onderhavige beleidsregel.
 • 5.
  Grondprijzen

Voor de verkoop van groenstroken worden per situatie een verkoopprijs vastgesteld op basis van een marktconforme prijs. In verband hiermee zal voor de verkoop door de gemeente opdracht worden gegeven voor tot het taxeren van de te verkopen stroken grond.

6. Huurprijzen

De huurprijs bedraagt 5 % van de taxatiewaarde van de grond , welke bij het ingaan van de huur wordt vastgesteld,

De huurprijzen worden jaarlijks aangepast aan de hand van het algemene prijsindexcijfer van CBS.

7. Handhaving illegaal gebruik openbaar groen

Tegen het zonder toestemming van de gemeente in gebruik nemen van openbaar groen wordt handhavend opgetreden. Hierbij wordt rekening gehouden met de concrete situatie . De gemeente streeft er naar het illegale gebruik te laten beeindigen door het gebruik te formaliseren met inachtneming van de bepalingen van deze beleidsregel.

 • 8.
  Inwerkingtreding en overgangsbepaling
  • 1.
   Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.
  • 2.
   De op 11 november 2008 vastgestelde beleidsregel verhuur en verkoop van snippergroenen de op 21 juni 2011 vastgestelde beleidsregel verkoop groenstroken worden gelijktijdig met bovengenoemde bekendmaking ingetrokken.
  • 3.
   Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “ Beleidsregel verkoop en verhuur groenstroken “.

Steenbergen, 19 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

De loco secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos