gemeente Steenbergen | Beleidsregels bijzondere bijstand 2021

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit “Beleidsregels bijzondere bijstand 2021”

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota “Uitbreiden doelgroep armoedebeleid ", d.d. 21 maart 2023.

Overwegende dat het wenselijk is de “Beleidsregels bijzondere bijstand 2021" te wijzigen;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “Beleidsregels bijzondere bijstand 2021".

De “Beleidsregels bijzondere bijstand 2021" worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 lid 3 komt te luiden:

De draagkracht als bedoeld in het vorige lid bedraagt:

 • a.
  0 % van de draagkrachtruimte tot en met 130 % van de geldende bijstandsnorm;
 • b.
  50 % van de draagkrachtruimte over meer dan 130 % tot en met 150 % van de geldende bijstandsnorm;
 • c.
  100 % van de draagkrachtruimte over meer dan 150 % van de geldende bijstandsnorm.

B

Artikel 38 lid 1 komt te luiden:

Belanghebbenden met een netto inkomen van maximaal 130 % van de geldende bijstandsnorm kunnen op aanvraag deelnemen aan een van beide door de gemeente aangeboden collectieve zorgverzekeringen.

C

De artikelsgewijze toelichting behorende bij art. 5 komt als volgt te luiden:

Artikel 5. Draagkrachtruimte en draagkrachtpercentage

Bij het verstrekken van bijzondere bijstand moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de belanghebbende. Het college kan bepalen welk deel van het vermogen en inkomen boven de bijstandsnorm bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking wordt genomen (artikel 35, lid 1, van de wet).

Voor zover het inkomen meer bedraagt dan 130 % (of 100% bij kosten als omschreven in lid 4) van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dient het verschil te worden aangewend voor de betaling van de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten. Voor zover deze kosten niet voldaan kunnen worden uit de aanwezige draagkracht, bestaat aanspraak op bijzondere bijstand.

Toeslagen op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), zoals zorg- of huurtoeslag, zijn inkomensafhankelijk. Naar mate het inkomen stijgt, daalt de toeslag. Bij bepaling van de draagkrachtruimte wordt hiermee rekening gehouden. De feitelijke situatie dient te worden vergeleken met het totaal inkomen op bijstandsniveau, dus inclusief de dan geldende toeslagen.

Bij (aanvullende) bijzondere bijstand in levensonderhoud voor jongeren als bedoeld in artikel 13, woonlasten en inrichtingskosten alsmede bij kosten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele geldt, dat er sprake is van draagkracht, zodra de toepasselijke bijstandsnorm wordt overschreden.

Met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen worden de bepalingen in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 eveneens in acht genomen.

Met betrekking tot de categoriale bijstand ten behoeve van een van beide collectieve zorgverzekeringen zoals omschreven in hoofdstuk 9, is de inkomensgrens gemaximeerd op 130 % van de geldende bijstandsnorm.

D

De artikelsgewijze toelichting behorende bij art. 38 komt als volgt te luiden:

Artikel 38. Collectieve zorgverzekering

Personen met een laag inkomen tot maximaal 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen op aanvraag deelnemen aan een van beide collectieve zorgverzekeringen.

Na het vervallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (Cer) wordt een extra aanvullende collectieve zorgverzekering aangeboden, waarmee onze inwoners een keuze hebben uit twee pakketten, te weten:

 • GemeentePakket Compleet;
 • GemeentePakket Compleet Plus (als extra herverzekeren van het verplicht eigen risico).

Het VGZ GemeentePakket Compleet bestaat uit de basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering met ruime vergoedingen, zoals voor brillen, lenzen, tandheelkunde, orthodontie, kraamzorg, thuiszorg, pedicure, steunzolen, dieet, hoortoestellen en bijbehorende batterijen.

Met het GemeentePakket Compleet Plus wordt het wegvallen van de compensaties voor meerkosten opgevangen. Door dit voortaan te regelen via de collectieve zorgverzekering blijft de mogelijkheid van compensatie bestaan voor personen met een laag inkomen en een hogere zorgvraag (en dus meerkosten).

Het is aan de inwoner zelf om de afweging te maken, welk pakket het beste aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte.

Instroom in de verzekering kan eenmaal per jaar op 1 januari. Personen met een premieachterstand worden geweigerd.

Middels categoriale bijzondere bijstand wordt een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor een van beide collectieve aanvullende zorgverzekeringen verstrekt, dus niet in de basisverzekering. Betaling hiervan geschiedt rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Steenbergen, 21 maart 2023
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA