gemeente Steenbergen | Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen de adviesnota 1e wijziging van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen. d.d. 19 juli 2022

Overwegende dat het wenselijk is de regels ter uitvoering van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen te wijzigen;

gelet op:

• titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 35 van de Participatiewet;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen’.

De ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen’ worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1

A

Artikel 2 lid 1 komt te luiden:

1. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk is aan 135 procent van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Bij een hoger inkomen bestaat geen recht op de energietoeslag.

B

Aan artikel 7 wordt na lid 2 een nieuw lid 3 en 4 toegevoegd, luidende:

3. Aanvragen die zijn ingediend voor 23 juli 2022 en waar over op 23 juli 2022 nog geen besluit is genomen, worden beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels die in werking treden op 23 juli 2022.

4. Alle aanvragen die zijn ingediend voor 23 juli 2022 en waar voor 23 juli 2022 een besluit op is genomen, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels die in werking treden op 23 juli 2022.

C

De toelichting behorende bij artikel 1 de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen’ wordt als volgt gewijzigd:

De tekst:

De referteperiode voor het inkomen wat in aanmerking wordt genomen, is bij een vast inkomen vast gesteld op 1 maand direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. (Dit betreft het nettoinkomen excl. vakantietoeslag). In geval van wisselende inkomsten wordt er uit gegaan van het netto-inkomen (excl. vakantietoeslag) over drie maanden direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. De eenmalige energietoeslag kan daardoor worden toegekend aan een aanvrager die gedurende een periode van 1 of 3 maanden is aangewezen op een inkomen wat gemiddeld per maand niet uitkomt boven 120 procent van de geldende bijstandsnorm.

Wordt vervangen door de volgende tekst:

De referteperiode voor het inkomen wat in aanmerking wordt genomen, is bij een vast inkomen vast gesteld op 1 maand direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. (Dit betreft het nettoinkomen excl. vakantietoeslag). In geval van wisselende inkomsten wordt er uit gegaan van het netto-inkomen (excl. vakantietoeslag) over drie maanden direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. De eenmalige energietoeslag kan daardoor worden toegekend aan een aanvrager die gedurende een periode van 1 of 3 maanden is aangewezen op een inkomen wat gemiddeld per maand niet uitkomt boven 135 procent van de geldende bijstandsnorm.

D

De toelichting behorende bij artikel 2 de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen’ wordt als volgt gewijzigd:

De tekst:

Er wordt gesproken over een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk aan 120 procent van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Dit sluit aan bij het overige minimabeleid. Vanwege een snelle uitvoerbaarheid van de regeling wordt het vermogen van de aanvrager en eventuele partner buiten beschouwing gelaten. De eenmalige energietoeslag wordt onbelast uitgekeerd. Dit betekent dat de ontvangst ervan geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Indien er sprake is van inkomensvrijlating; hier wordt geen rekening mee gehouden in de verstrekking of hoogte van de eenmalige energietoeslag.

Wordt vervangen door de volgende tekst:

Er wordt gesproken over een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk aan 135 procent van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Vanwege een snelle uitvoerbaarheid van de regeling wordt het vermogen van de aanvrager en eventuele partner buiten beschouwing gelaten. De eenmalige energietoeslag wordt onbelast uitgekeerd. Dit betekent dat de ontvangst ervan geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Indien er sprake is van inkomensvrijlating; hier wordt geen rekening mee gehouden in de verstrekking of hoogte van de eenmalige energietoeslag.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 23 juli 2022.

Aldus vastgesteld op 19 juli 2022.
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De locoburgemeester
M.J.P. de Jongh, RA E.M.J. Prent