gemeente Steenbergen | Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen de adviesnota 2e wijziging van de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen’, d.d. 30 augustus 2022

Overwegende dat het wenselijk is de regels ter uitvoering van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen te wijzigen;

gelet op:

• titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 35 van de Participatiewet;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen'.

De 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen' worden als volgt gewijzigd:

Artikel I

Artikel 5 lid 3 komt te luiden:

3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 september 2022.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 30 augustus 2022.

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA

Aldus vastgesteld op 30 augustus 2022.
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester,