gemeente Steenbergen | Beleidsregels evenementen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit Beleidsregels evenementen Steenbergen

Burgemeester van Steenbergen en

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ieder voor zover hun bevoegdheid reikt,

Overwegende dat het college en de burgemeester, ieder voor zover hun eigen bevoegdheid reikt, de "Beleidsregels evenementen" hebben vastgesteld op 8 december 2020 (BM2004716);

Overwegende dat het college en de burgemeester een aantal wijzigingen op deze beleidsegels noodzakelijk achten;

Gelezen het voorstel met kenmerk BD2100021

Gelet op artikel 2:24 t/m 2:26 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “Beleidsregels evenementen”:

ARTIKEL I

Ten aanzien van artikel 15 van de “Beleidsregels evenementen” worden de volgende wijzigingen vastgesteld:

 • A.
  In artikel 15.1 sub c wordt “het” vervangen door “de”
 • B.
  Artikelen 15.2 en 15.3 komen te vervallen.
 • C.
  De volgende artikelen worden hernummerd:
 • Artikel 15.4 wordt artikel 15.2.
 • Artikel 15.5 wordt artikel 15.3.
 • Artikel 15.6 wordt artikel 15.4.
 • Artikel 15.7 wordt artikel 15.5.
 • Artikel 15.8 wordt artikel 15.6.
 • Artikel 15.9 wordt artikel 15.7.
 • D.
  In artikel 15.5 nieuw wordt “artikel 15.5 en 16.6” vervangen door “artikel 15.3 en 15.4”
 • E.
  Aan artikel 15.7 nieuw wordt de volgende zin toegevoegd: “Voor Dinteloord geldt op zaterdag een sluitingstijd van 21:00 uur. ”.
 • F.
  Artikelen 15.10, 15.11 en 15.12 komen te vervallen.
 • G.
  Toegevoegd worden de volgende nieuwe artikelen 15.8 tot en met 15.14:

15.8 Per kern worden maximaal 2 evenementenvergunningen per jaar verleend voor het organiseren van een kermis. Middels een voorselectieprocedure wordt beoordeeld welke aanvragen van kermisorganisatoren voor vergunningverlening in aanmerking komen.

Voorselectie

15.9 Tussen 1 oktober en 15 november van het jaar voorafgaand aan de te organiseren kermis, worden kermisorganisatoren in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een evenementenvergunning in te dienen. De aanvraag bevat – naast de stukken genoemd in artikel 2 – in ieder geval:

het aantal attracties dat op de kermis geplaatst zal worden, met daarbij aangegeven welke attracties dit zijn en voor zover mogelijk de bijbehorende RAS-nummers;

een plattegrond van de locatie van de kermis met daarop aangegeven de voorgenomen attracties.

15.10 Bij meer dan twee aanvragen voor één kern, zal een beoordeling plaatsvinden van de aanvragen. Een interne adviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van economische zaken, veiligheid en vergunningverlening, zal een advies uitbrengen aan de burgemeester, die uiteindelijk bepaalt welke kermisorganisatoren de kermissen mogen organiseren.

15.11 Per kern worden er twee kermisorganisatoren gekozen die de meest volledige kermis aanbieden. De volledigheid bestaat uit het aantal attracties en de variatie aan attracties dat aangeboden wordt. Bij een gelijk aantal attracties, is de variatie van de attracties van doorslaggevend belang. Variatie betreft een samenstel van bewegende en stilstaande vermaakattracties, mobiele verkoopzaken, gelegenheden tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het zogenaamde kijkwerk.

15.12 Uiterlijk 15 december voorafgaand aan het jaar waarin de kermis zal plaatsvinden, worden de kermisorganisatoren op de hoogte gebracht of de door hen te organiseren kermis uit de aanvragen is gekozen. Deze aanvragen zullen vervolgens conform de reguliere procedure van artikel 4 worden behandeld. De aanvraag kan alsnog worden geweigerd op grond van de algemene weigeringsgronden van artikel 1:8 van de APV. De aanvragen die niet zijn geselecteerd in de voorselectie, zullen worden geweigerd.

15.13 In het geval er minder dan twee aanvragen zijn gedaan voor een kern, dan kan op een later moment alsnog een aanvraag voor een evenementenvergunning voor een kermis worden gedaan voor die kern, waarbij onverkort het maximum van 2 kermissen per kern per jaar blijft gelden. De volgorde van binnenkomst is in deze gevallen bepalend voor de vergunningverlening. De procedure zoals beschreven in artikel 4 geldt onverkort.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Steenbergen, 20 april 2021
Hoogachtend,
de burgemeester van Steenbergen,
R.P. van den Belt, MBA
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA
R.P. van den Belt, MBA