gemeente Steenbergen | Beleidsregels Persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit ‘Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen’.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.81 en de Verordening jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019 , artikel 11 tot vaststelling van de beleidsregels, “Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Gemeente Steenbergen”.

Overwegende dat het nodig is het Besluit beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen te wijzigen.

besluit:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de ‘Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen’.

Artikel I wijziging

De ‘Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen’ worden als volgt gewijzigd:

Artikel 6: Informele zorg bij jeugdigen met niet-verbeterbare problematiek.

De tabel uit artikel 6 sub g en tekst onder de tabel worden gewijzigd en komen als volgt te luiden:

Klasse

Bandbreedte

Gemiddeld

Tarief per jaar

1

0 tot <1,5 uur

1 uur

€ 1.078

2

1,5 tot <4 uur

3 uur

€ 3.234

3

4 uur tot <7 uur

5,5 uur

€ 5.929

4

7 uur tot <10 uur

8,5 uur

€ 9.163

5

10 uur tot <13 uur

11,5 uur

€ 12.397

6

13 uur tot <16 uur

14,5 uur

€ 15.630

7

16 uur tot <20 uur

18 uur

€ 19.403

8

20 uur tot <25 uur

22,5 uur

€ 24.254

Tabel 1: Informeel tarief niet-verbeterbare problematiek

Bij de classificatie wordt uitgegaan van het aantal uren per klasse dat ook wordt gehanteerd in de Wet langdurige zorg, maal het tarief voor informele zorg dat landelijk is vastgesteld op € 20,73 per uur en maal 52 weken om tot een jaartarief te komen

Artikel 7: Informele zorg bij jeugdigen met verbeterbare en/of oplosbare problematiek

De tabel uit artikel 7 sub d en tekst onder de tabel worden gewijzigd en komen als volgt te luiden:

Klasse

Bandbreedte

Gemiddeld

Tarief

1

0 uur tot <2 uur

1 uur

€ 1.078

2

2 uur tot <4 uur

3 uur

€ 3.234

3

4 uur tot <7 uur

5,5 uur

€ 5.929

4

7 uur tot < 10 uur

8,5 uur

€ 9.163

Tabel 2: Informeel tarief verbeterbare problematiek

Bij de classificatie wordt uitgegaan van het aantal uren per klasse dat ook wordt gehanteerd in de Wet langdurige zorg, maal het tarief voor informele zorg dat landelijk is vastgesteld op € 20,73 per uur en maal 52 weken om tot een jaartarief te komen.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld op 15 december 2020

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris De burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA