gemeente Steenbergen | Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit “Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen”

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota “Uitbreiden doelgroep armoedebeleid", d.d. 21 maart 2023.

Overwegende dat het wenselijk is de “Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen" te wijzigen;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen".

De “Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen" worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 lid 2 komt te luiden:

Volledige tegemoetkoming is uitsluitend mogelijk voor ouders met een inkomen tot en met 130% van de vergelijkbare kostendelersnorm.

B

Artikel 8 lid 3, sub c komt te luiden:

De draagkracht als bedoeld in het vorige lid bedraagt:

  • 1.
    0 % van de draagkrachtruimte tot en met 130 % van de geldende kostendelersnorm;
  • 2.
    50 % van de draagkrachtruimte over meer dan 130 % tot en met 150 % van de geldende kostendelersnorm;
  • 3.
    100 % van de draagkrachtruimte over meer dan 150 % van de geldende kostendelersnorm.

Steenbergen, 21 maart 2023
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA