gemeente Steenbergen | Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

1e wijziging van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota 1e wijziging van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen. d.d. 3 mei 2021

Overwegende dat het wenselijk is de regels ter uitvoering van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) te wijzigen;

Gelet op:

  • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • artikel 13 Participatiewet;
  • artikel 17 Participatiewet;
  • artikel 35 Participatiewet;
  • artikel 58 Participatiewet

Besluiten:

Het besluit tot 1e wijziging van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen vast te stellen.

Artikel 1

De Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van ten minste 25% netto, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten (artikel 4, lid 1) onvoldoende mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen te voldoen. De aanvrager dient deze inkomensterugval aan te kunnen tonen over de maanden:

januari, februari, maart of april 2021 (maand van de inkomensterugval) ten opzichte van januari 2020

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanvraag voor de tegemoetkoming kan middels een daarvoor geldend formulier aangevraagd worden.

2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

a) de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en de maand van de inkomensterugval;

b) indien a) niet mogelijk is doordat de aanvrager bv een zelfstandige betreft, kan volstaan worden met een verklaring (naar waarheid ingevuld) over het inkomen over de maand van de inkomensterugval ten opzichte van januari 2020;

c) de bewijzen van het beschikbaar vermogen van de maand januari, februari, maart of april 2021 (gelijk aan de maand van de inkomensterugval);

d) de bewijzen van de noodzakelijke kosten (als in artikel 4, lid 1) van de maand van de inkomensterugval;

e) Bewijs van ontvangen van woonkostentoeslag of huurtoeslag, indien dit van toepassing is.

3. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 juli 2021;

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt

€ 1.500,00 per huishouden over de hele periode op basis van een lage woonquote uit de woonstaffel*

€ 3.000,00 per huishouden over de hele periode op basis van een hoge woonquote uit de woonstaffel*

Volgens de eenmalige uitbetaling uit artikel 12.

*Woonstaffel op basis van woonquote (= percentage van inkomen (artikel 8) dat het huishouden besteedt aan noodzakelijke kosten (artikel 4))

tabel

D

Aan artikel 15 wordt na lid 3 een nieuw lid 4 en 5 toegevoegd, luidende:

4. Aanvragen die zijn ingediend voor 11 mei 2021 en waar op 11 mei 2021 nog geen besluit over is genomen, worden beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels die in werking treden op 11 mei 2021.

5. Alle aanvragen die zijn ingediend voor 11 mei 2021 en waar voor 11 mei 2021 een besluit op is genomen, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels die in werking treden op 11 mei 2021.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 11 mei 2021.
De secretaris De burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA